Občan

Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta: matrikár/ka Matričného úradu

Mesto Trnava, Mestský úrad v Trnave

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie  pracovného miesta:

matrikár/ka Matričného úradu

Matrikár/ka na pracovnej pozícii:

 • vedie matriky /knihu narodení, knihu manželstiev, knihu úmrtí/;
 • zabezpečuje výkon matričnej agendy a vyhotovuje matričné doklady /rodné listy, sobášne listy, úmrtné listy/;
 • vedie indexy zápisov do matričných kníh;
 • vydáva potvrdenia o údajoch zapísaných v matrike;
 • plní úlohy súvisiace s uzavretím manželstva;
 • vyhotovuje výpisy z matrík;
 • zabezpečuje plnenie oznamovacej povinnosti o matričných udalostiach a nastalých zmenách o osobnom stave príslušným orgánom podľa osobitných predpisov;
 • manipuluje so správnymi poplatkami spojenými s hmotnou zodpovednosťou;
 • vyhotovuje bežnú poštu matričného úradu.

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

 • stredoškolské vzdelanie s maturitou;
 • prax v matričnej činnosti;
 • osvedčenie o vykonaní skúšky zo znalosti vedenia matrík podľa § 8 ods. 2. zákona číslo NR SR 154/94 Z.z. o matrikách v znení neskorších predpisov výhodou, prípadne ochota absolvovať skúšku po nástupe do zamestnania;
 • znalosť práce na PC a MS OFFICE (MS Word, MS Excel);
 • kultivovaný slovný prejav;
 • diskrétnosť;
 • spoľahlivosť;
 • precíznosť (presnosť);
 • empatia.

Žiadosť o zaradenie do výberového konania musí obsahovať:

 • meno, priezvisko a titul uchádzača;
 • miesto trvalého pobytu;
 • kontaktné údaje (telefón, e-mail).

K žiadosti ďalej priložte:

 • štruktúrovaný životopis;
 • kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní;
 • osvedčenie o vykonaní skúšky zo znalosti vedenia matrík (overená kópia);
 • motivačný list v max. rozsahu 1 strana.

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi zasielajte  na mailovú adresu personalne@trnava.sk do 22. októbra 2021

Predpokladaný nástup na pracovnú pozíciu: dohodou

Miesto výkonu práce: Mestský úrad v Trnave

Pracovný pomer: na dobu určitú 1 rok

Platové podmienky: min. 796 eur (ďalšie platové dojednania po dohode na výberovom konaní v závislosti od vzdelania, praxe a pracovných skúseností).

Zaslaním žiadosti o zaradenie do výberového konania dáva záujemca súhlas so spracovaním a archiváciou osobných údajov v súlade s článkom 6, bod 1, písm. a) Nariadenia európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 216/679 a zákonom č. 18/2018 Z. z.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nevybrať žiadneho z uchádzačov alebo výberové konanie v jeho priebehu zrušiť bez udania dôvodu.

Uchádzači sami znášajú náklady, ktoré im vzniknú účasťou vo výberovom konaní.

13.10.2021 15:21

 
Chcete vedieť, čo je nové?