Občan

Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta plavčík na letnom kúpalisku

Správa majetku mesta Trnava, p. o.


Oznámenie o vyhlásení výberového konania na obsadenie pracovného miesta:

plavčík  na letnom kúpalisku


Základný popis pracovnej pozície:

•    vykonávanie preventívnej a záchranárskej činnosti v areáli kúpaliska Castiglione alebo Kúpaliska Kamenný mlyn
•    vykonávanie a udržiavanie bazénov pred a počas spustenia prevádzky kúpaliska Castiglione alebo Kúpaliska Kamenný mlyn
•    zabezpečenie dodržiavania prevádzkového poriadku a pravidiel bezpečnosti a ochrany zdravia návštevníkov areálu kúpaliska Castiglione alebo Kúpaliska Kamenný mlyn

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

•    stredoškolské vzdelanie
•    študent strednej alebo vysokej školy
 
Ďalšie kritériá a požiadavky:
•    plávanie
•    samostatnosť, spoľahlivosť, zodpovednosť
•    morálna bezúhonnosť

  • výhoda - preukaz o absolvovaní kurzu plavčík záchranár

Žiadosť o zaradenie do výberového konania musí obsahovať:
•    meno, priezvisko a titul uchádzača
•    miesto trvalého pobytu
•    kontaktné údaje - telefón, e-mail
•    dátum a podpis záujemcu

K žiadosti ďalej pripojte:
•    štruktúrovaný životopis
•    doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, prípadne ďalšie doklady preukazujúce odbornú vzdelanosť (získané certifikáty alebo osvedčenia)
•    čestné vyhlásenie uchádzača o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi zasielajte na e-mailovú adresu: kariera@smmt.trnava.sk
Termín:  do 21. 5. 2021

Originály potrebných dokumentov prineste na výberové konanie.  
Predpokladaný nástup na pracovnú pozíciu: 1.6.2021,  prípadne dohodou
Pracovný pomer na dobu určitú – 3 mesiace, práca podľa harmonogramu počas letnej sezóny

Platové zaradenie: min. 686,50 eur + príplatky

Zaslaním žiadosti o zaradenie do výberového konania dáva záujemca súhlas so spracovaním a archiváciou osobných údajov v súlade s článkom 6, bod 1, písm. a) Nariadenia európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 216/679 a zákonom č. 18/2018 Z. z.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nevybrať žiadneho z uchádzačov alebo výberové konanie v jeho priebehu zrušiť bez udania dôvodu.

12.5.2021 15:50

 
Chcete vedieť, čo je nové?