Občan

Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta referent/ka projektovej prípravy stavieb

MESTO TRNAVA, MESTSKÝ ÚRAD V TRNAVE, Trhová 3, Trnava

Oznámenie o vyhlásení výberového konania na obsadenie pracovného miesta:


referent/ka referátu projektovej prípravy stavieb na Odbore investičnej výstavby


Popis pracovnej pozície:

•    zabezpečuje projektovú prípravu investičných akcií mesta (dokumentácia pre územné rozhodnutie – DÚR, dokumentácia pre stavebné povolenie – DSP, projektová dokumentácia pre realizáciu stavby RP, alternatívne jednostupňový projekt pri jednoduchých stavbách),
•    zodpovedá za prípravu technických špecifikácii (prípadne vykonáva samotný prieskum trhu) potrebných pre zabezpečenie procesu verejného obstarávania (výber projektanta, výber geodeta, výber archeológa, výber zhotoviteľa diela ) v zmysle platných interných smerníc upravujúcich pravidlá verejného obstarávania, vrátane súčinnosti a pripomienkovania rozpracovaných súťažných podkladov a zmlúv o dielo obstarávajúcim odborom pre verejné obstarávanie, vrátane prípravy prípadných dodatkov,

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

•    vysokoškolské vzdelanie Stavebná fakulta - Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby, prípadne Pozemné stavby a architektúra, alebo Stavby na tvorbu a ochranu prostredia

Ďalšie kritériá a požiadavky:
•    odborná spôsobilosť na projektovanie stavieb
•    znalosť práce na PC a MS OFFICE (MS Word, MS Excel)
•    zodpovedný, analytický a proaktívny prístup k práci
•    odolnosť voči stresu
•    schopnosť identifikovať a riešiť problém
•    komunikatívnosť
•    kreatívnosť
•    schopnosť tímovej spolupráce
•    bezúhonnosť a spôsobilosť na právne úkony
•    vodičský preukaz skupiny B.

Žiadosť o zaradenie do výberového konania musí obsahovať:
•    meno, priezvisko a titul uchádzača
•    miesto trvalého pobytu
•    kontaktné údaje - telefón, e-mail
•    dátum a podpis záujemcu

K žiadosti ďalej pripojte:
•    štruktúrovaný životopis
•    doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, prípadne ďalšie doklady preukazujúce odbornú vzdelanosť (získané certifikáty alebo osvedčenia)
•    čestné vyhlásenie uchádzača o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s  požadovanými dokladmi zasielajte na e-mailovú adresu personalne@trnava.sk do 23. 8. 2020

Originály potrebných dokumentov prineste na výberové konanie. 
Predpokladaný nástup na pracovnú pozíciu: ihneď, prípadne dohodou
Pracovný pomer na dobu určitú 1 rok.
Platové zaradenie: min. 872,00 eur (ďalšie platové dojednania po dohode na výberovom konaní v závislosti od vzdelania, praxe a pracovných skúseností)


Zaslaním žiadosti o zaradenie do výberového konania dáva záujemca súhlas so spracovaním a archiváciou osobných údajov v súlade s článkom 6, bod 1, písm. a) Nariadenia európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 216/679 a zákonom č. 18/2018 Z. z.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nevybrať žiadneho z uchádzačov alebo výberové konanie v jeho priebehu zrušiť bez udania dôvodu.
                       

 

27.7.2020 9:25

 
Chcete vedieť, čo je nové?