Občan

Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta: referent/ka referátu dopravy a cestného hospodárstva na odbore dopravy

Mesto Trnava, Mestský úrad v Trnave, Trhová ulica 3,  Trnava 

vyhlasuje  výberové konanie na obsadenie pracovného miesta:

referent/ka referátu dopravy a cestného hospodárstva na odbore dopravy

 

Popis pracovnej pozície:

Zabezpečovanie odbornej agendy spojenej s preneseným výkonom štátnej správy na úseku pozemných komunikácií a riešenie všetkých úloh s ňou súvisiacich v rozsahu: 

 • vydávanie rozhodnutí na zvláštne užívanie pozemných komunikácií, povolení na uzávierku v zmysle príslušných platných právnych predpisov,
 • vydávanie povolenia k záberu verejného priestranstva, k uskutočňovaniu akcií na území mesta,
 • vydávanie vyjadrení k líniovým stavbám z hľadiska ich zásahu do telesa komunikácií,
 • vyrubovanie správnych poplatkov,
 • vydávanie povolení na vstup do zóny s dopravným obmedzením,
 • zabezpečovanie správy miestnych daní,
 • ekonomiky (tvorba, kontrola a vyhodnotenie rozpočtu v danej agende),
 • kontrolná činnosť povolených zásahov do telesa komunikácie a povolených záberov verejného priestranstva,
 • sankcie v správnom konaní

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

 • stredoškolské vzdelanie ukončené maturitou/vysokoškolské vzdelanie v odbore stavebníctvo, príp. doprava

Ďalšie kritériá a požiadavky:

 • znalosť práce na PC a MS OFFICE (MS Word, MS Excel)
 • zodpovedný, analytický a proaktívny prístup k práci
 • odolnosť voči stresu
 • schopnosť identifikovať a riešiť problém
 • komunikatívnosť
 • schopnosť tímovej spolupráce
 • bezúhonnosť a spôsobilosť na právne úkony
 • držiteľ vodičského oprávnenia a aktívny vodič

Žiadosť o zaradenie do výberového konania musí obsahovať:

 • meno, priezvisko a titul uchádzača
 • miesto trvalého pobytu
 • kontaktné údaje - telefón, e-mail
 • dátum a podpis záujemcu

K žiadosti ďalej pripojte:

 • štruktúrovaný životopis
 • doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, prípadne ďalšie doklady preukazujúce odbornú vzdelanosť (získané certifikáty alebo osvedčenia)
 • čestné vyhlásenie uchádzača o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi zasielajte na e-mailovú adresu personalne@trnava.sk do 22. 8. 2022.

Originály potrebných dokumentov prineste na výberové konanie.  

Predpokladaný nástup na pracovnú pozíciu:  ihneď

Pracovný pomer na dobu určitú 1 rok.

Platové zaradenie: min.820,- eur + ďalšie platové dojednania v závislosti od vzdelania, praxe a pracovných skúseností

Zaslaním žiadosti o zaradenie do výberového konania dáva záujemca súhlas so spracovaním a archiváciou osobných údajov v súlade s článkom 6, bod 1, písm. a) Nariadenia európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 216/679 a zákonom č. 18/2018 Z. z.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nevybrať žiadneho z uchádzačov alebo výberové konanie v jeho priebehu zrušiť bez udania dôvodu.

Uchádzači sami nesú náklady, ktoré im účasťou vo výberovom konaní vzniknú.

5.8.2022 13:59

 
Chcete vedieť, čo je nové?