Občan

Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta: referent/ka referátu inžinierskeho urbanizmu na odbore územného rozvoja a koncepcií

Mesto Trnava, Mestský úrad v Trnave  

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta:

referent/ka referátu inžinierskeho urbanizmu na odbore územného rozvoja a koncepcií

 

Popis pracovnej pozície:

 • Zabezpečuje vyjadrenia a odborné posudky v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie;
 • Zabezpečuje proces posudzovania strategických dokumentov (SEA) a navrhovaných činností (EIA);
 • Spracováva vyjadrenia a odborné posudky v oblasti technickej infraštruktúry;
 • Zodpovedá za plnenie územného plánu v oblasti technickej infraštruktúry, za obstarávanie doplnkov ÚPN a za tvorbu koncepcie;
 • Preveruje a rieši podnety a sťažnosti občanov;
 • Zúčastňuje sa na územných, stavebných, kolaudačných a iných konaniach vyvolaných stavebným úradom;
 • Koordinuje stavebnú činnosť s účastníkmi výstavby v súlade so schválenou územnoplánovacou dokumentáciou;
 • Spracováva materiály do MZ a MR;
 • Zodpovedá za plnenie územného plánu, obstarávanie zmien, doplnkov a úprav UPN v oblasti energetiky a za tvorbu energetickej koncepcie mesta.

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa so zameraním na stavebné odbory

Ďalšie kritériá a požiadavky:

 • znalosť práce na PC: Microsoft Office, GIS základy;
 • zodpovedný, analytický a proaktívny prístup k práci;
 • odolnosť voči stresu;
 • schopnosť identifikovať a riešiť problém;
 • komunikatívnosť;
 • schopnosť tímovej spolupráce;
 • bezúhonnosť a spôsobilosť na právne úkony.

Žiadosť o zaradenie do výberového konania musí obsahovať:

 • meno, priezvisko a titul uchádzača;
 • miesto trvalého pobytu;
 • kontaktné údaje - telefón, e-mail;
 • dátum a podpis záujemcu.

K žiadosti ďalej pripojte:

 • štruktúrovaný životopis;
 • doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, prípadne ďalšie doklady preukazujúce odbornú vzdelanosť (získané certifikáty alebo osvedčenia);
 • čestné vyhlásenie uchádzača o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu.

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s  požadovanými dokladmi zasielajte na e-mailovú adresu personalne@trnava.sk do 31. októbra 2021.
Originály potrebných dokumentov si prineste na výberové konanie.
Predpokladaný nástup na pracovnú pozíciu: ihneď, prípadne dohodou
Pracovný pomer na dobu určitú: 1 rok.
Platové zaradenie: min. 922,50 eur, ďalšie platové dojednania po dohode na výberovom konaní v závislosti od vzdelania, praxe a pracovných skúseností.   Zaslaním žiadosti o zaradenie do výberového konania dáva záujemca súhlas so spracovaním a archiváciou osobných údajov v súlade s článkom 6, bod 1, písm. a) Nariadenia európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 216/679 a zákonom č. 18/2018 Z. z. 

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nevybrať žiadneho z uchádzačov alebo výberové konanie v jeho priebehu zrušiť bez udania dôvodu.

13.10.2021 14:50

 
Chcete vedieť, čo je nové?