Občan

Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta referent/ka referátu komunikácie

MESTO TRNAVA, MESTSKÝ ÚRAD V TRNAVE, Trhová 3, Trnava

 
Oznámenie o vyhlásení výberového konania na obsadenie pracovného miesta:
 
referent/ka referátu komunikácie
 
Popis pracovnej pozície:
 
 • vykonáva samostatnú redaktorskú činnosť – získavanie a sumarizácia informácií, písanie aktualít, tlačových správ a odpovedí pre verejnosť a médiá
 • zabezpečuje kvalitnú fotografickú dokumentáciu a jej spracovanie v grafickom editore
 • tvorí grafické podklady
 • koriguje texty určené na zverejnenie
 • podieľa sa na spravovaní webstránky mesta a jej subdomény (ActiveWeb, Wordpress)
 • podieľa sa na spravovaní sociálnych sietí mesta  
 • komunikuje s verejnosťou
 • komunikuje s médiami v prípade zastupovania hovorkyne mesta
 • vykonáva administratívne činnosti vrátane príslušnej ekonomickej agendy
 
Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:
 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa 
 • prax v redakčnej a publicistickej činnosti aspoň tri roky
   
Ďalšie kritériá a požiadavky: 
 • výborné ovládanie gramatiky a pravopisu
 • výborné štylistické schopnosti
 • kreativita, flexibilita, spoľahlivosť
 • komunikačné a organizačné zručnosti
 • znalosť práce v grafických programoch (Corel, Photoshop)
 • pokročilá znalosť Microsoft Office  
 • základná znalosť HTML
 • znalosť anglického jazyka
 • profesionálne vystupovanie pred kamerou
 • vysoké pracovné nasadenie  
 
Žiadosť o zaradenie do výberového konania musí obsahovať:
 
 • meno, priezvisko a titul uchádzača
 • miesto trvalého pobytu
 • kontaktné údaje – telefón, e-mail
 • dátum a podpis záujemcu
 
K žiadosti ďalej pripojte:
 • štruktúrovaný životopis
 • doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • čestné vyhlásenie uchádzača o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
 
Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi zasielajte na e-mailovú adresu personalne@trnava.sk do 31. 3. 2021.
 
Originály potrebných dokumentov prineste so sebou na výberové konanie.
Predpokladaný nástup na pracovnú pozíciu: ihneď, prípadne dohodou 
Pracovný pomer na dobu určitú 1 rok.
 
Platové zaradenie: min. 922,50 eur (ďalšie platové dojednania po dohode na výberovom konaní v závislosti od vzdelania, praxe a pracovných skúseností)
 
Zaslaním žiadosti o zaradenie do výberového konania dáva záujemca súhlas so spracovaním a archiváciou osobných údajov v súlade s článkom 6, bod 1, písm. a) Nariadenia európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 216/679 a zákonom č. 18/2018 Z. z.
 
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nevybrať žiadneho z uchádzačov alebo výberové konanie v jeho priebehu zrušiť bez udania dôvodu.

25.2.2021 15:47

 
Chcete vedieť, čo je nové?