Občan

Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta referent/ka referátu marketingu a propagácie

MESTO TRNAVA, MESTSKÝ ÚRAD V TRNAVE, Trhová 3, Trnava

 
 
Oznámenie o vyhlásení výberového konania na obsadenie pracovného miesta:
 
referent/ka referátu marketingu a propagácie
 
 
Popis pracovnej pozície:
 
 • pripravuje marketingové koncepcie a stratégie mesta
 • navrhuje komunikačné kampane a spolupracuje na ich realizácii  
 • spolupracuje na príprave podujatí a ich propagácii
 • koordinuje využívanie sociálnych sietí samosprávy
 • vykonáva administratívne činnosti vrátane príslušnej ekonomickej agendy 
 • participuje na príprave novej webstránky mesta
 • komunikuje s verejnosťou
 
Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:
 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa 
 • prax v oblasti marketingu, propagácie a masmédií minimálne päť rokov
 
Ďalšie kritériá a požiadavky: 
 • manažérske a organizačné zručnosti
 • profesionálne komunikačné zručnosti
 • schopnosť pripraviť kvalitné textové podklady
 • pokročilá znalosť Microsoft Office  
 • základná znalosť HTML, znalosť práce s grafickými programami (Corel, Photoshop) a schopnosť fotograficky dokumentovať aktivity mesta na profesionálnej úrovni
 • znalosť anglického jazyka
 • kreativita, flexibilita, spoľahlivosť
 • vysoké pracovné nasadenie  
 
Žiadosť o zaradenie do výberového konania musí obsahovať:
 • meno, priezvisko a titul uchádzača
 • miesto trvalého pobytu
 • kontaktné údaje – telefón, e-mail
 • dátum a podpis záujemcu
 
K žiadosti ďalej pripojte:
 • štruktúrovaný životopis
 • doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • čestné vyhlásenie uchádzača o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
 
Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi zasielajte na  e-mailovú adresu personalne@trnava.sk do 31. 3. 2021.
 
Originály potrebných dokumentov prineste so sebou na výberové konanie.
Predpokladaný nástup na pracovnú pozíciu: ihneď, prípadne dohodou
 
Pracovný pomer na dobu určitú 1 rok.
 
Platové zaradenie: min. 922,50 eur (ďalšie platové dojednania po dohode na výberovom konaní v závislosti od vzdelania, praxe a pracovných skúseností)
 
Zaslaním žiadosti o zaradenie do výberového konania dáva záujemca súhlas so spracovaním a archiváciou osobných údajov v súlade s článkom 6, bod 1, písm. a) Nariadenia európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 216/679 a zákonom č. 18/2018 Z. z.
 
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nevybrať žiadneho z uchádzačov alebo výberové konanie v jeho priebehu zrušiť bez udania dôvodu.

25.2.2021 15:52

 
Chcete vedieť, čo je nové?