Občan

Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta: referent/ka referátu nakladania s majetkom mesta

Mesto Trnava,  Mestský úrad v Trnave, Trhová 3 

Oznámenie o vyhlásení výberového konania na obsadenie pracovného miesta:

referent/ka referátu nakladania s majetkom mesta

na Odbore majetkovom

 

Popis pracovnej pozície:

 • príprava koncepčných, metodických, analytických materiálov na rokovanie orgánov mesta týkajúcich sa nakladania s majetkom mesta;
 • preverovanie vlastníckych e a užívateľských vzťahov k nehnuteľnostiam;
 • zabezpečovanie potrebných  úkonov súvisiacich s nakladaním s majetkom mesta, s užívaním a správou majetku mesta;
 • zabezpečovanie majetkovo-právneho usporiadavania majetku pre investičné akcie mesta;
 • posudzovanie projektovej dokumentácie v súvislosti so stavebnými konaniami týkajúcimi sa majetku mesta;
 • zabezpečovanie zápisov k nehnuteľnému majetku mesta do katastra nehnuteľností.

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky :

 • Vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa - technického zamerania.

Ďalšie kritériá a požiadavky:

 • znalosť v oblasti nakladania s nehnuteľnosťami a v oblasti správy nehnuteľností;
 • organizačné a  komunikačné schopnosti;
 • schopnosť tímovej spolupráce;
 • flexibilita, spoľahlivosť, asertivita, kreatívnosť;
 • práca s PC, Word, Excel, Internet, Outlook;
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu;
 • bezúhonnosť;
 • prax v odbore je výhodou, ale nie podmienkou;
 • vodičský preukaz „B.“

Žiadosť o zaradenie do výberového konania musí obsahovať:

 • meno, priezvisko a titul uchádzača;
 • miesto trvalého pobytu;
 • kontaktné údaje - telefón, e-mail;
 • dátum a podpis záujemcu.

K žiadosti ďalej pripojte:

 • štruktúrovaný životopis;
 • doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, prípadne ďalšie doklady preukazujúce odbornú vzdelanosť (získané certifikáty alebo osvedčenia);
 • čestné vyhlásenie uchádzača o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu.

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s  požadovanými dokladmi zasielajte na e-mailovú adresu personalne@trnava.sk do 8.7.2022.

Predpokladaný nástup na pracovnú pozíciu: ihneď, prípadne dohodou.

Pracovný pomer na dobu určitú 1 rok.

Platové zaradenie: min. 922 eur + ďalšie platové dojednania v závislosti od vzdelania, praxe a pracovných skúseností.

Zaslaním žiadosti o zaradenie do výberového konania dáva záujemca súhlas so spracovaním a archiváciou osobných údajov v súlade s článkom 6, bod 1, písm. a) Nariadenia európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 216/679 a zákonom č. 18/2018 Z. z.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nevybrať žiadneho z uchádzačov alebo výberové konanie v jeho priebehu zrušiť bez udania dôvodu.

Uchádzači sami nesú náklady, ktoré im účasťou vo výberovom konaní vzniknú.

23.6.2022 10:03

 
Chcete vedieť, čo je nové?