Občan

Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta referent/ka referátu parkovacej služby

Mesto Trnava, Mestský úrad v Trnave, Trhová 3 

oznamuje vyhlásenie výberového konania

na obsadenie pracovného miesta:

referent/ka referátu parkovacej služby

na Odbore dopravy

Popis pracovnej pozície:

Zabezpečovanie odbornej agendy spojenej so správou  veže pre úschovu bicyklov, prevádzky  parkovacieho systému pre automobilovú dopravu a riešenie úloh s tým súvisiacich, ako aj úloh súvisiacich s parkovacou politikou mesta v rozsahu: 

 • podieľanie sa  na príprave obsahovej stránky zmlúv,
 • kontrola realizovaných prác,
 • ekonomika ( tvorba, kontrola a vyhodnocovanie rozpočtu, kontrola a likvidácia faktúr),
 • zaradenie a inventarizácia majetku,
 • príprava podkladov pre verejné obstarávanie

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky :

 • stredoškolské vzdelanie ukončené maturitou v odbore stavebníctvo, doprava - výhodou

Ďalšie kritériá a požiadavky:

 • znalosť práce na PC a MS OFFICE (MS Word, MS Excel)
 • zodpovedný, analytický a proaktívny prístup k práci
 • odolnosť voči stresu
 • schopnosť identifikovať a riešiť problém
 • komunikatívnosť
 • schopnosť tímovej spolupráce
 • bezúhonnosť a spôsobilosť na právne úkony
 • držiteľ vodičského oprávnenia a aktívny vodič

Žiadosť o zaradenie do výberového konania musí obsahovať:

 • meno, priezvisko a titul uchádzača
 • miesto trvalého pobytu
 • kontaktné údaje - telefón, e-mail
 • dátum a podpis záujemcu

K žiadosti ďalej pripojte:

 • štruktúrovaný životopis
 • doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, prípadne ďalšie doklady preukazujúce odbornú vzdelanosť (získané certifikáty alebo osvedčenia)
 • čestné vyhlásenie uchádzača o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s  požadovanými dokladmi zasielajte na e-mailovú adresu personalne@trnava.sk do 30.11.2021.

Originály potrebných dokumentov prineste na výberové konanie.  

Predpokladaný nástup na pracovnú pozíciu:  ihneď

Pracovný pomer na dobu určitú 1 rok.

Platové zaradenie: 868,50 eur (ďalšie platové dojednania po dohode na výberovom konaní v závislosti od vzdelania, praxe a pracovných skúseností)

Zaslaním žiadosti o zaradenie do výberového konania dáva záujemca súhlas so spracovaním a archiváciou osobných údajov v súlade s článkom 6, bod 1, písm. a) Nariadenia európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 216/679 a zákonom č. 18/2018 Z. z.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nevybrať žiadneho z uchádzačov alebo výberové konanie v jeho priebehu zrušiť bez udania dôvodu.

Uchádzači sami nesú náklady, ktoré im účasťou vo výberovom konaní vzniknú.

23.11.2021 7:08

 
Chcete vedieť, čo je nové?