Občan

Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta referent/ka referátu personálneho

MESTO TRNAVA, MESTSKÝ ÚRAD V TRNAVE, Trhová 3, Trnava

 
Oznámenie o vyhlásení výberového konania Mesto Trnava vyhlasuje výberové konanie na obsadenie  pracovného miesta:
 
referent/ka referátu personálneho 
Odboru organizačného a vnútornej správy 
 
Referent/ka na pracovnej pozícii:
komplexne spracováva personálnu agendu Mestského úradu v Trnave a materských škôl bez právnej subjektivity v meste Trnava
eviduje a vedie databázu uchádzačov o zamestnanie
zabezpečuje celý priebeh výberu nového zamestnanca
zodpovedá za administráciu pracovného pomeru
pripravuje podklady k spracovaniu miezd
kontroluje správnosť a oprávnenosť podkladov k mzdám zamestnancov v materských školách bez právnej subjektivity
tvorí a aktualizuje adaptačnú brožúru pre novoprijatých zamestnancov Mestského úradu v Trnave
podieľa sa tvorbe interných usmernení Mestského úradu v Trnave
 
 
Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:
požadované vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa – v odbore ľudské zdroje výhodou
prax v odbore 3 roky
znalosť Zákonníka práce podmienkou 
znalosť práce na PC a MS OFFICE (MS Word, MS Excel)
znalosť práce v programe HUMAN výhodou
zodpovedný, analytický a proaktívny prístup k práci
odolnosť voči stresu
schopnosť identifikovať a riešiť problém
diskrétnosť
schopnosť tímovej spolupráce
bezúhonnosť a spôsobilosť na právne úkony
 
Žiadosť o zaradenie do výberového konania musí obsahovať:
meno, priezvisko a titul uchádzača
miesto trvalého pobytu 
kontaktné údaje (telefón, e-mail)
 
K žiadosti ďalej priložte:
štruktúrovaný životopis
kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní 
motivačný list v max. rozsahu 1 strana
 
Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi zasielajte na e - mailovú adresu personalne@trnava.sk do 11. apríla 2021. 
 
Predpokladaný nástup na pracovnú pozíciu: dohodou
 
Miesto výkonu práce: Mestský úrad v Trnave
 
Pracovný pomer: na dobu určitú počas zastupovania zamestnanca na materskej a rodičovskej dovolenke.
 
Platové podmienky: min. 922,50 € (ďalšie platové dojednania po dohode na výberovom konaní v závislosti od vzdelania, praxe a pracovných skúseností).
 
Zaslaním žiadosti o zaradenie do výberového konania dáva záujemca súhlas so spracovaním a archiváciou osobných údajov v súlade s článkom 6, bod 1, písm. a) Nariadenia európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 216/679 a zákonom č. 18/2018 Z. z.
 
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nevybrať žiadneho z uchádzačov alebo výberové konanie v jeho priebehu zrušiť bez udania dôvodu. 
 
Uchádzači sami znášajú náklady, ktoré im vzniknú účasťou vo výberovom konaní.
 

25.3.2021 13:30

 
Chcete vedieť, čo je nové?