Občan

Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta referent/ka referátu projektového manažmentu

MESTO TRNAVA, MESTSKÝ ÚRAD V TRNAVE, Trhová 3, Trnava

 
Oznámenie o vyhlásení výberového konania na obsadenie pracovného miesta:
 
referent/ka referátu projektového manažmentu na Odbore strategického plánovania a projektového manažmentu
 
Popis pracovnej pozície:
 
· riadenie projektov,
 
· vypracovanie žiadostí o NFP a všetkých súvisiacich príloh
 
· koordinácia všetkých činností súvisiacich s implementáciou projektu v súlade so schválenou žiadosťou o NFP, s platným systémom finančného riadenia s systémom riadenia EŠIF, platnými predpismi SR a EK, usmerneniami a pokynmi RO/SO súvisiacimi s čerpaním fondov EU
 
· riadenie a sledovanie plnenia merateľných ukazovateľov projektov,
 
· príprava a vypracovanie žiadostí o platbu,
 
· príprava a vypracovanie monitorovacích správ,
 
· komunikácia s riadiacim orgánom,
 
· spracovanie relevantných štatistických prehľadov projektov
 
Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:
 
· vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
 
· prax s realizáciou projektov financovaných z prostriedkov štrukturálnych fondov - min. 3 roky
 
Ďalšie kritériá a požiadavky:
 
· bezúhonnosť
 
· znalosť postupov a systému riadenia EŠIF
 
· znalosť právnych predpisov v oblasti verejného obstarávania
 
· samostatnosť, zodpovednosť, flexibilita, precíznosť
 
· praktické a analytické myslenie
 
· komunikatívnosť
 
· sebaistota
 
· zmysel pre detail
 
· práca s PC – užívateľ, MS Excel, MS Word , MS PowerPoint
 
· vodičský preukaz skupiny B výhodou
 
Žiadosť o zaradenie do výberového konania musí obsahovať:
 
· meno, priezvisko a titul uchádzača
 
· miesto trvalého pobytu
 
· kontaktné údaje - telefón, e-mail
 
· dátum a podpis záujemcu
 
K žiadosti ďalej pripojte:
 
· štruktúrovaný životopis
 
· doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, prípadne ďalšie doklady preukazujúce odbornú vzdelanosť (získané certifikáty alebo osvedčenia)
 
· čestné vyhlásenie uchádzača o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
 
Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi zasielajte na e-mailovú adresu personalne@trnava.sk do 31. 3. 2021.
 
Originály potrebných dokumentov prineste na výberové konanie.
 
Predpokladaný nástup na pracovnú pozíciu: ihneď, prípadne dohodou
 
Pracovný pomer na dobu určitú, počas MD a RD
 
Platové zaradenie: min. 922,50 eur (ďalšie platové dojednania po dohode na výberovom konaní v závislosti od vzdelania, praxe a pracovných skúseností)
 
Zaslaním žiadosti o zaradenie do výberového konania dáva záujemca súhlas so spracovaním a archiváciou osobných údajov v súlade s článkom 6, bod 1, písm. a) Nariadenia európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 216/679 a zákonom č. 18/2018 Z. z.
 
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nevybrať žiadneho z uchádzačov alebo výberové konanie v jeho priebehu zrušiť bez udania dôvodu.

15.3.2021 12:36

 
Chcete vedieť, čo je nové?