Občan

Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta referent/ka referátu realizácie stavieb na Odbore investičnej výstavby

MESTO TRNAVA, MESTSKÝ ÚRAD V TRNAVE, Trhová 3, Trnava

Oznámenie o vyhlásení výberového konania na obsadenie pracovného miesta:

referent/ka referátu realizácie stavieb na Odbore investičnej výstavby


Základný popis pracovnej pozície:
•    Technický dozor investora zabezpečuje, že stavby, ktoré sú mu pridelené, sa uskutočňujú podľa schválenej projektovej dokumentácie, podľa podmienok územného a stavebného povolenia a že pri uskutočňovaní stavby nedochádza k ohrozeniu alebo poškodeniu životného prostredia nad mieru ustanovení určenými osobitnými predpismi
•    Zodpovedá za to, že ním dozorovaná stavba sa realizuje zároveň v súlade s ustanoveniami zmluvy medzi mestom Trnava a dodávateľom stavby, že sú plne rešpektované podmienky a vyjadrenia dotknutých orgánov, všeobecné bezpečnostné predpisy a ostatné predpisy súvisiace s realizáciou stavieb v SR.
•    Sleduje a kontroluje kvalitu vykonávaných prác a technológií v súlade s technickými normami a predpismi resp. požiadavkami obstarávateľa na realizovanú stavbu.
•    Kontroluje a zodpovedá za cenovú, výmerovú a objemovú správnosť i úplnosť oceňovacích podkladov, súpisov vykonaných prác a platobných dokladov (faktúr) v súlade s podmienkami zmluvy.
•    Po prevzatí diela a jeho kolaudácii zabezpečuje odovzdanie potrebných dokladov pre prevod správy diela a pre odovzdanie do majetku mesta.

Benefity zamestnávateľa:
•    stabilné zamestnanie
•    mimoriadne odmeny za kvalitné vykonávanie pracovných činností a za mimoriadne pracovné úlohy
•    pružný pracovný čas 37 ½ hod./týž.
•    dovolenka:
-    základná výmera dovolenky je 5 týždňov
-    6 týždňov pri dovŕšení 33 rokov veku
-    6 týždňov pri trvalej starostlivosti o dieťa
•    príspevok zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie
•    príspevok zamestnávateľa na stravovanie nad rámec zákona
•    stravné poskytované aj počas čerpania dovolenky
•    príspevky zo sociálneho fondu v zmysle kolektívnej zmluvy
•    náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti nad rámec zákona
•    možnosť ďalšieho vzdelávania


Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:
•    vysokoškolské vzdelanie Stavebná fakulta - Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby, prípadne Pozemné stavby a architektúra

Ďalšie kritériá a požiadavky:
•    odborná spôsobilosť SKSI – stavebný dozor
•    znalosť realizačného manažmentu stavby min. 5 ročná prax – dozor stavieb
•    znalosť práce na PC a MS OFFICE (MS Word, MS Excel)
•    zodpovedný, analytický a proaktívny prístup k práci
•    odolnosť voči stresu
•    schopnosť identifikovať a riešiť problém
•    komunikatívnosť
•    kreatívnosť
•    schopnosť tímovej spolupráce
•    bezúhonnosť a spôsobilosť na právne úkony
•    vodičský preukaz skupiny B

Žiadosť o zaradenie do výberového konania musí obsahovať:
•    meno, priezvisko a titul uchádzača
•    miesto trvalého pobytu
•    kontaktné údaje - telefón, e-mail
•    dátum a podpis záujemcu
K žiadosti ďalej pripojte:
•    štruktúrovaný životopis
•    doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, prípadne ďalšie doklady preukazujúce odbornú vzdelanosť (získané certifikáty alebo osvedčenia)
•    čestné vyhlásenie uchádzača o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s  požadovanými dokladmi zasielajte na e-mailovú adresu personalne@trnava.sk do 15. 6. 2021.

Predpokladaný nástup: ihneď, prípadne dohodou.

Pracovný pomer: na dobu určitú 1 rok - po získaní praxe a skúseností možnosť uzatvoriť pracovný pomer na dobu neurčitú.

Platové zaradenie: min. 1200,00 eur (ďalšie platové dojednania po dohode na výberovom konaní v závislosti od vzdelania, praxe a pracovných skúseností).

Zaslaním žiadosti o zaradenie do výberového konania dáva záujemca súhlas so spracovaním a archiváciou osobných údajov v súlade s článkom 6, bod 1, písm. a) Nariadenia európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 216/679 a zákonom č. 18/2018 Z. z.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nevybrať žiadneho z uchádzačov alebo výberové konanie v jeho priebehu zrušiť bez udania dôvodu.

 

2.6.2021 10:51

 
Chcete vedieť, čo je nové?