Občan

Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta referent/ka referátu územného plánu a architektúry

MESTO TRNAVA, MESTSKÝ ÚRAD V TRNAVE, Trhová 3, Trnava

 
Oznámenie o vyhlásení výberového konania na obsadenie pracovného miesta:
 
referent/ka referátu územného plánu a architektúry
na Odbore územného rozvoja a koncepcií
 
 
Popis pracovnej pozície:
 
Zodpovedá za vypracovanie koncepčných materiálov územného rozvoja mesta.
Zodpovedá za spracovávanie zadaní pre zámery mesta v oblasti územného plánovania, urbanizmu a architektúry.
Spolupodieľa sa na obstarávaní územnoplánovacej dokumentácie, tvorbe koncepčných materiálov spresňujúcich ÚPN.
Vypracováva vyjadrenia k územným a stavebným konaniam pre Odbor stavebný a životného prostredia, vyjadrenia pre orgány štátnej správy a iné inštitúcie.
Spracováva materiály do mestskej rady a mestského zastupiteľstva, rieši interpelácie poslancov a požiadavky výborov mestských častí.
Zúčastňuje sa na územných, stavebných, kolaudačných a iných konaniach vyvolaných stavebným úradom.
Koordinuje stavebnú činnosť s účastníkmi výstavby v súlade so schválenou územnoplánovacou dokumentáciou.
Zabezpečuje konzultačnú, poradenskú a expertnú činnosť v oblasti výstavby.
Zabezpečuje spoluúčasť na tvorbe, implementácii a monitorovaní projektov mesta v súvislosti s čerpaním finančných prostriedkov poskytovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov, finančných prostriedkov poskytovaných zo štátneho rozpočtu určených na financovanie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie, ako aj finančných prostriedkov z iných verejných zdrojov alebo z iných finančných nástrojov v rámci hlavnej pracovnej agendy zamestnanca;
 
 
Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:
 
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa so zameraním -  architektúra a urbanizmus
prax min. 5 rokov od dosiahnutia autorizácie
 
 
Ďalšie kritériá a požiadavky:
znalosť práce na PC: Microsoft Office, CAD, GIS základy
schopnosť komunikácie v anglickom jazyku výhodou
zodpovedný, analytický, samostatný a proaktívny prístup k práci
prehľad v odbore urbanizmu, architektúry
odolnosť voči stresu
bezúhonnosť a spôsobilosť na právne úkony
vodičský preukaz skupiny B výhodou
 
Žiadosť o zaradenie do výberového konania musí obsahovať:
meno, priezvisko a titul uchádzača
miesto trvalého pobytu 
kontaktné údaje - telefón, e-mail
dátum a podpis záujemcu
 
K žiadosti ďalej pripojte:
štruktúrovaný životopis
doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
rozhodnutie Slovenskej komory architektov o uznaní odbornej kvalifikácie podľa tretej časti zákona SNR č. 138/1992 Zb. v platnom znení 
čestné vyhlásenie uchádzača o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
 
Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s  požadovanými dokladmi zasielajte na e-mailovú adresu personalne@trnava.sk do 22. 01. 2021.
 
Originály potrebných dokumentov prineste so sebou na výberové konanie.  
Predpokladaný nástup na pracovnú pozíciu: ihneď, prípadne dohodou
Pracovný pomer na dobu určitú 1 rok.
Platové zaradenie: min. 1020,50 eur (ďalšie platové dojednania po dohode na výberovom konaní v závislosti od vzdelania, praxe a pracovných skúseností)
 
Zaslaním žiadosti o zaradenie do výberového konania dáva záujemca súhlas so spracovaním a archiváciou osobných údajov v súlade s článkom 6, bod 1, písm. a) Nariadenia európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 216/679 a zákonom č. 18/2018 Z. z. 
 
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nevybrať žiadneho z uchádzačov alebo výberové konanie v jeho priebehu zrušiť bez udania dôvodu. 
 

5.1.2021 14:58

 
Chcete vedieť, čo je nové?