Občan

Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta riaditeľ/ka Základnej školy s materskou školou

MESTO TRNAVA, Hlavná 1, 917 71 Trnava

VYHLASUJE VÝBEROVÉ KONANIE
na obsadenie pracovného miesta

riaditeľ/ka Základnej školy s materskou školou, Ulica Ivana Krasku 29, Trnava s nástupom do funkcie od 1. 9. 2020 na päťročné funkčné obdobie.
 
 
Požiadavky v súlade so zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme, zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov:
 
 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa – kvalifikačný predpoklad v súlade s vyhláškou 1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
 • najmenej päť rokov pedagogickej činnosti
 • vykonaná prvá atestácia
 • predloženie písomného návrhu koncepcie rozvoja základnej a materskej školy
 • bezúhonnosť
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • zdravotná spôsobilosť
 • aktívne ovládanie štátneho jazyka
 
Ostatné kritéria a požiadavky:
 • absolvovanie funkčného vzdelávania (nie je podmienkou)
 • riadiace a organizačné schopnosti
 • znalosť legislatívy v oblasti školstva a samosprávy
 • komunikačné zručnosti na úrovni vedúceho zamestnanca
 • práca s PC (Word, Excel, Internet)
 • flexibilita
 • zodpovednosť
 • schopnosť pracovať samostatne
 
Zoznam požadovaných dokladov:
a) písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
b) profesijný životopis
c) doklad o nadobudnutom vzdelaní
d) doklad o absolvovaní prvej atestácie alebo jej náhrady
e) doklad o pedagogickej činnosti – min. 5 rokov
f) návrh koncepcie rozvoja základnej a materskej školy
g) čestné prehlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
h) súhlas so spracovaním a archiváciou osobných údajov v súlade s článkom 6, bod 1, písm. a) Nariadenia európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 216/679 a zákonom č. 18/2018 Z. z.
Platové zaradenie: min. 1118 eur (ďalšie platové dojednania v závislosti od vzdelania, praxe a pracovných skúseností).
O výbere uchádzača rozhodne komplexné posúdenie v zmysle uvedených požiadaviek.
 
Termín podania žiadostí: do 10. 6. 2020 – rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke alebo na pečiatke podateľne Mestského úradu v Trnave.
Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi doručte v uzatvorenej obálke s označením „VÝBEROVÉ KONANIE – ZŠ s MŠ Ulica Ivana Krasku 29, Trnava – NEOTVÁRAŤ“ osobne, alebo zašlite poštou na adresu:
 
Mestský úrad v Trnave,
personálny referát,
Trhová 3, 917 71 Trnava
 
Prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, bude oznámený termín a miesto výberového konania písomne najmenej 7 dní pred jeho konaním.
Uchádzači sami nesú náklady, ktoré im účasťou vo výberovom konaní vzniknú.

 

13.5.2020 12:51

 
Chcete vedieť, čo je nové?