Občan

Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta učiteľ pre 2. stupeň, aprobácia: CHE

Zamestnávateľ: Základná škola s materskou školou, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava
 
Adresa: Ul. Maxima Gorkého 21, Trnava 917 02
 
v zast.: riaditeľka školy Ing. Beáta Krajčovičová
 
IČO: 37990365
 
DIČO: 2022104656
 
Kontakt: Ing. Beáta Krajčovičová, 033/32 36 860 sekretariát školy e-mail: info@zsmg.trnava.sk
 
Počet zamestnancov: 109
 
Pracovné miesto – počet: 1
 
Kategória: učiteľ
 
podkategória: učiteľ pre 2.stupeň ZŠ (1 učiteľ aprobácia: CHE)
 
Termín nástupu: 01. 09. 2021 (doba určitá 1 rok, neskôr neurčitá)
 
Rozsah úväzku: podľa schválených úväzkov na šk. rok 2021/2022
 
Požiadavky na uchádzača
 
Vzdelanie: VŠ II.st. podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/20009 Z. z.
 
Ďalšie požiadavky: platové náležitosti podľa zákona č. 552/2003 Z. z. a 553/2003 Z. z.. Výška mzdy závisí od stupňa najvyššieho dosiahnutého vzdelania a od dĺžky pedagogickej praxe.
 
Stupnica platových taríf a výška hrubej mzdy podľa započítanej praxe (mimo triednictva...)v PT 7 od 998,50 € - do 1 178,50 €)
 
Prac. náplň: PČ 17.07.07 Výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná pedag. zamestnancom, ktorým je učiteľ (učiteľ MŠ, učiteľ ZŠ ) v školskom zariadení zaradený do kariérového stupňa samostatný pedag. zamestnanec.
 
Zoznam požadovaných dokladov:
 
1. Žiadosť o prijatie do prac. pomeru
 
2. Profesijný životopis
 
3. Motivačný list
 
4. Doklad o nadobudnutom vzdelaní
 
5. Čestné prehlásenie - bezúhonnosť
 
6. Súhlas so spracovaním osobných údajov
 
Všetky požadované doklady zašlite e-mailom na e- mailovú adresu: info@zsmg.trnava.sk do 25.5.2021. V predmete e-mailovej správy uveďte „ Žiadosť na učiteľa 2.st. ZŠ“.
 
Na základe predložených žiadostí bude vedenie školy kontaktovať iba vybraných uchádzačov.
 
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 15. 06. 2021

24.5.2021 9:20

 
Chcete vedieť, čo je nové?