Občan

Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta učiteľ/ka pre predprimárne vzdelávanie

MESTO TRNAVA, MESTSKÝ ÚRAD V TRNAVE, Trhová 3, Trnava


Oznámenie o vyhlásení výberového konania
Mesto Trnava vyhlasuje výberové konanie na obsadenie  pracovného miesta:

učiteľ/ka  pre predprimárne vzdelávanie (učiteľ/ka materskej školy)

Miesto výkonu práce: Materská škola Hodžova 40, Trnava

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:
•    ukončené úplné stredné vzdelanie pre materské školy alebo vysokoškolské vzdelanie pre predprimárne vzdelávanie, ďalej len v zmysle zákona č. 138/2019 Z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
•    bezúhonnosť
•    zdravotná spôsobilosť
•    ovládanie štátneho jazyka
•    kladný prístup k deťom, flexibilita, empatia,
•    kreativita
•    znalosť práce s MS Office (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint)
•    komunikatívnosť
•    schopnosť identifikovať a riešiť problém, schopnosť riešiť konflikty
•    schopnosť tímovej spolupráce

Žiadosť o zaradenie do výberového konania musí obsahovať:
•    meno, priezvisko a titul uchádzača
•    miesto trvalého pobytu
•    kontaktné údaje (telefón, e-mail)
•    dátum a podpis záujemcu

K žiadosti ďalej priložte:
•    kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
•    štruktúrovaný životopis
•    motivačný list v max. rozsahu 1 strana

Predpokladaný nástup na pracovnú pozíciu: 1. 1. 2020
Pracovný pomer: na dobu určitú 1 rok (s možnosťou predĺženia)
Platové podmienky: min. 738,50€

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi zasielajte na e-mailovú adresu personalne@trnava.sk do 27. novembra 2020.

Zaslaním žiadosti o zaradenie do výberového konania dáva záujemca súhlas so spracovaním a archiváciou osobných údajov v súlade s článkom 6, bod 1, písm. a) Nariadenia európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 216/679 a zákonom č. 18/2018 Z. z.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nevybrať žiadneho z uchádzačov alebo výberové konanie v jeho priebehu zrušiť bez udania dôvodu.

Uchádzači sami nesú náklady, ktoré im účasťou vo výberovom konaní vzniknú.

 

13.11.2020 8:56

 
Chcete vedieť, čo je nové?