Občan

Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta učiteľ/ka pre predprimárne vzdelávanie

MESTO TRNAVA, MESTSKÝ ÚRAD V TRNAVE, Trhová 3, Trnava

 
Oznámenie o vyhlásení výberového konania Mesto Trnava vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta:
učiteľ/ka pre predprimárne vzdelávanie
 
Miesto výkonu práce: Materská škola Teodora Tekela 1, Trnava
Predpokladaný nástup na pracovnú pozíciu: 1. 9. 2021
Pracovný pomer: na dobu určitú 1 rok
Platové podmienky: min. 738,50 €
 
Náplň práce, najmä:
Výchovno-vzdelávacia činnosť detí od 3 - 6 rokov, tvorba a dodržiavanie školského vzdelávacieho  programu, reprezentácia školy na verejnosti- vystúpenia detí, komunikácia s rodičmi detí.
 
Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:
vysokoškolské vzdelanie druhého alebo prvého stupňa alebo úplné stredné odborné vzdelanie - podľa Vyhlášky MŠ SR č. 1/2020 Z. z., o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (zameranie predškolská pedagogika)
kladný prístup k deťom, flexibilita, empatia
znalosť práce na PC a MS OFFICE (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint)
komunikatívnosť
schopnosť identifikovať a riešiť problém, schopnosť riešiť konflikty
schopnosť tímovej spolupráce
 
Zoznam požadovaných dokladov:
žiadosť o prijatie do zamestnania
štruktúrovaný životopis
kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní 
motivačný list v max. rozsahu 1 strana
 
Všetky požadované doklady zasielajte na e - mailovú adresu personalne@trnava.sk do 6. júna 2021.
 
Zaslaním žiadosti o zaradenie do výberového konania dáva záujemca súhlas so spracovaním a archiváciou osobných údajov v súlade s článkom 6, bod 1, písm. a) Nariadenia európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 216/679 a zákonom č. 18/2018 Z. z.
 
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nevybrať žiadneho z uchádzačov alebo výberové konanie v jeho priebehu zrušiť bez udania dôvodu. 
 
Uchádzači sami znášajú náklady, ktoré im vzniknú účasťou vo výberovom konaní.
 
 

25.5.2021 10:45

 
Chcete vedieť, čo je nové?