Občan

Výberové konanie na obsadenie  pracovného miesta:  učiteľ/ka  pre predprimárne vzdelávanie  MŠ T. Tekela

Mesto Trnava, Mestský úrad v Trnave, Trhová 3, Trnava, 

Mesto Trnava vyhlasuje výberové konanie na obsadenie  pracovného miesta:  učiteľ/ka  pre predprimárne vzdelávanie  

Miesto výkonu práce: Materská škola Teodora Tekela 1, Trnava  

Predpokladaný nástup na pracovnú pozíciu: dohodou  

Pracovný pomer: na dobu určitú do 31.8.2023 s možnosťou predĺženia alebo zastupovanie počas materskej a rodičovskej dovolenky

Platové podmienky: min. 738,50 eur a viac, podľa uznanej odbornej praxe  

Náplň práce, najmä:  

Výchovno-vzdelávacia činnosť detí od 3 - 6 rokov, tvorba a dodržiavanie školského vzdelávacieho  programu,  reprezentácia školy na verejnosti- vystúpenia detí, komunikácia s rodičmi detí.  

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:  

  • vysokoškolské vzdelanie druhého alebo prvého stupňa alebo úplne stredné odborné vzdelanie - podľa Vyhlášky MŠ SR č. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnanco a odborných zamestnancov (zameranie predškolská pedagogika)  
  • kladný prístup k deťom, flexibilita, empatia  
  • znalosť práce na PC a MS OFFICE (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint)  
  • komunikatívnosť  
  • schopnosť identifikovať a riešiť problém, schopnosť riešiť konflikty  
  • schopnosť tímovej spolupráce 

Zoznam požadovaných dokladov:  

  • žiadosť o prijatie do zamestnania  
  • štruktúrovaný životopis  
  • kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní   
  • motivačný list v max. rozsahu 1 strana  

Všetky požadované doklady zasielajte na e - mailovú adresu personalne@trnava.sk do 12. júna 2022.  

Zaslaním žiadosti o zaradenie do výberového konania dáva záujemca súhlas so spracovaním a archiváciou osobných údajov v súlade s článkom 6, bod 1, písm. a) Nariadenia európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 216/679 a zákonom č. 18/2018 Z. z.  

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nevybrať žiadneho z uchádzačov alebo výberové konanie v jeho priebehu zrušiť bez udania dôvodu.   

Uchádzači sami znášajú náklady, ktoré im vzniknú účasťou vo výberovom konaní.  

13.5.2022 10:24

 
Chcete vedieť, čo je nové?