Občan

Výberové konanie na pracovnú pozíciu učiteľka v MŠ Gorkého

  •  Úväzok: 100 %
  •  Dátum nástupu: 14. 02. 2022
  • Miesto výkonu práce: Základná škola s materskou školou, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava
     
  • Požiadavky: ÚSO prípadne VŠ I. st.: pedagogické vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhl. č. 1/2020 Z. z. MŠVV a Š SR §1 ods.1 písm. f) o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancoch a odbor. zamestnancoch (Príloha č. 6) v znení neskorších zmien a predpisov (doklady: žiadosť, životopis, vzdelanie, čestné prehlásenie - bezúhonnosť, zápočet praxe, súhlas so spracovaním osobných údajov – posielať elektronicky do 11. 02. 2022).


Všetky požadované doklady zašlite e-mailom na e-mailovú adresu: info@zsmg.trnava.sk.
V predmete e-mailovej správy uveďte „ Žiadosť na učiteľka v  MŠ“.
Na základe predložených žiadosti bude vedenie školy kontaktovať iba vybraných uchádzačov.

Výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná pedag. zamestnancom, ktorým je učiteľka v materskej škole zaradená do kariérového stupňa (podľa zákona č. 138/2019 Z. z.) napr. samostatný pedag. zamestnanec.
Platové podmienky: Určené podľa NV SR č. 338/2019 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice plat. taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, NV SR č. 341/2004 Z. z. katalóg prac. činnosti v znení neskorších zmien a predpisov.

Stupnica platových taríf a výška hrubej mzdy podľa započítanej praxe:
(ÚSO,VŠ I. zač. podľa praxe) PT 5 od 817,50 - do 965,00 €
(VŠ I. st. podľa praxe) PT 6 od 915,00- do 1 080,00 €


 

9.2.2022 8:59

 
Chcete vedieť, čo je nové?