Občan

Výberové konanie: príslušník mestskej polície

MESTO Trnava organizačný útvar - Mestská polícia v súlade so zákonom č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších právnych predpisov; zákonom č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov a Pracovným poriadkom zamestnancov Mesta Trnava

v y h l a s u j e

výberové konanie na obsadenie pracovného miesta - príslušník mestskej polície

Požadované kvalifikačné predpoklady na vykonávanie pracovnej pozície:

 • ukončené úplné stredné alebo úplné stredné odborné vzdelanie (maturita)

Ďalšie požadované kritériá a požiadavky na uchádzača: 

 • vek najmenej 21 rokov - bezúhonnosť (Za bezúhonného sa nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo bol právoplatne odsúdený na nepodmienečný trest odňatia slobody. Bezúhonnosť sa preukazuje počas výberového konania výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace.)
 •  telesná spôsobilosť (Telesná spôsobilosť sa preukazuje lekárskym posudkom, ktorý počas prijímacieho konania vystaví praktický lekár pre dospelých na základe výsledku lekárskej prehliadky a vyhovujúcimi výsledkami fyzických testov v rámci výberového konania podľa kritérií určených primátorom Mesta Trnava.) -
 • duševná spôsobilosť (Duševná spôsobilosť sa preukazuje vyhovujúcimi výsledkami psychodiagnostických testov vykonaných v rámci výberového konania.)
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu

Predpoklady zvýhodňujúce uchádzača

 • odborná spôsobilosť príslušníka obecnej polície v zmysle zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov
 •  doklad (vysvedčenie, diplom) o získaní vzdelania v študijnom odbore bezpečnostná služba na strednej škole alebo na vysokej škole - prax príslušníka obecnej polície alebo príslušníka policajného zboru so zameraním na ochranu verejného poriadku
 • zbrojný preukaz skupiny C
 • vodičský preukaz skupiny B - znalosť právnych predpisov týkajúcich sa činnosti obecnej polície, priestupkového práva a pôsobnosti štátnej a verejnej správy
 •  komunikačné schopnosti, kolegiálnosť, spoľahlivosť a asertivita - schopnosť samostatného rozhodovania a zvládania záťažových situácií
 • presnosť, precíznosť a dôslednosť pri plnení pracovných úloh
 •  ochota a schopnosť učiť sa nové veci - orientácia na území mesta Trnava
 •  užívateľská úroveň práce s PC a operačným systémom Windows - užívateľská úroveň používania kancelárskeho softvéru /Word, Excel, Internet/
 • lokálna dostupnosť v prípade plnenia mimoriadnych úloh
 • možnosť vykonávať prácu na zmeny v nepretržitej prevádzke

Miesto výkonu práce: - Mestská polícia Trnava, Trhová 2, 917 71 Trnava.

 • základná zložka mzdy po získaní odbornej spôsobilosti od 980 € a viac, podľa uznanej odbornej praxe v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. + príplatky v zmysle zákona (práca v sobotu, nedeľu, v noci a cez sviatok)

Náplň práce:

 • príslušník mestskej polície zaradený do výkonu hliadkovej služby v pracovných zmenách v nepretržitej prevádzke (úlohy v zmysle zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii)

Doba trvania pracovného pomeru

 • pracovný pomer na dobu určitú - 1 rok - po získaní praxe a skúseností možnosť uzatvoriť pracovný pomer na dobu neurčitú

Zoznam požadovaných dokladov: (priložiť k žiadosti):

 • profesijný životopis • kópia maturitného vysvedčenia
 • kópia osvedčenia o odbornej spôsobilosti príslušníka obecnej polície (ak existuje)
 • kópia dokladu (vysvedčenie, diplom) o získaní vzdelania v študijnom odbore bezpečnostná služba na strednej škole alebo na vysokej škole (ak existuje)
 •  kópia zbrojného preukazu (ak existuje)
 •  kópie ďalších relevantných certifikátov a osvedčení (ak existujú)
 • vlastnoručne podpísaný súhlas so spracovaním a archiváciou osobných údajov v zmysle ustanovenia § 13 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

V žiadosti uveďte číslo telefonického kontaktu a e-mailovú adresu. Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi zašlite poštou alebo osobne doručte do 30.06.2023 (rozhodujúci je dátum podania na pošte, prípadne v podateľni MsÚ Trnava) na adresu: MESTO TRNAVA - Mestská polícia, Personálny referát, Trhová č. 2, 917 71 Trnava Značka „Výberové konanie“

Zaslaním žiadosti o zaradenie do výberového konania dáva uchádzač súhlas so spracovaním a archiváciou osobných údajov v zmysle ustanovenia § 13 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Termín a miesto výberového konania bude uchádzačom, ktorí splnili podmienky, oznámené písomnou formou.
Na výberové konanie budú pozvaní len tí uchádzači, ktorí spĺňajúci požadované kritériá a to najneskôr sedem dní pred jeho konaním. Výberové prijímacie konanie sa uskutočňuje v častiach, spravidla počas štyroch určených pracovných dní nasledovne: 

 • všeobecné informácie a diktát zo slovenského jazyka
 •  osobný pohovor s výberovou komisiou
 • test fyzickej spôsobilosti
 •  psychodiagnostický test.

Po absolvovaní každej jednotlivej časti sú uchádzači informovaní o postúpení, respektíve nepostúpení do ďalšej časti výberového konania.
Počas výberového prijímacieho konania (na vyzvanie) doloží uchádzač o prijatie do pracovného pomeru ďalšie doklady, ktorými sú:

 • originál maturitného vysvedčenia, resp. vysokoškolského diplomu za účelom overenia doručenej kópie
 • výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace
 • posudok praktického lekára pre dospelých o zdravotnej spôsobilosti uchádzača pre vykonávanie činnosti príslušníka obecnej polície vystavený na základe lekárskej prehliadky.

Mesto Trnava si vyhradzuje právo neprizvať na osobný pohovor uchádzačov, ktorí nespĺňajú všetky vyššie uvedené kritéria a požiadavky alebo nedoručia vyššie uvedeným spôsobom a v termíne požadované doklady. O výbere uchádzača rozhodne komplexné posúdenie výberovej komisie v zmysle uvedených požiadaviek.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nevybrať žiadneho z uchádzačov alebo výberové konanie v jeho priebehu zrušiť bez udania dôvodu. Uchádzači sami znášajú náklady, ktoré im vzniknú účasťou vo výberovom konaní.
Informácie o spracúvaní osobných údajov podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú zverejnené na webovom sídle prevádzkovateľa www.trnava.sk a na úradnej tabuli v priestoroch prevádzkovateľa.

V Trnave, 15.05.2023

16.5.2023 6:58