Občan

Výberové konanie: referent/ka referátu marketingu - fotograf na Odbore komunikácie a vzťahov s verejnosťou

MESTO TRNAVA, MESTSKÝ ÚRAD V TRNAVE, Trhová 3, Trnava

Oznámenie o vyhlásení výberového konania: 

Mesto Trnava vyhlasuje výberové konanie na obsadenie  pracovného miesta:

referent/ka referátu marketingu - fotograf na Odbore komunikácie a vzťahov s verejnosťou

Referent/ka na pracovnej pozícii:

 • pracuje s digitálnym fotoaparátom, pracuje s viacerými objektívmi;
 • rutinne a rýchle spracováva fotografie v počítači;
 • vyberá, upravuje a exportuje fotografie pre rôzne druhy ich použitia (web, sociálne siete, tlač);
 • tvorí najmä fotografie spoločenských podujatí, portrétov a architektúry;
 • nakrúca a spracováva krátke videá, vrátane kvalitného snímania zvuku;
 • pracuje s externým svetlom a mikrofónmi;
 • tvorí dizajn rôznych grafických produktov.

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, masmediálne štúdiá výhodou;
 • minimálne trojročná prax v marketingu;
 • minimálne trojročná prax s profesionálnym fotografovaním;
 • ovládanie programu Adobe Photoshop;
 • ovládanie niektorého z programov na katalogizáciu a úpravu fotografií (Adobe Lightoom, Capture One, DxO Photolab, Zoner);
 • tvorba a spracovanie grafických návrhov výhodou;
 • kreativita;
 • iniciatívnosť;
 • spoľahlivosť a zodpovedný prístup k práci;
 • odolnosť voči stresu;
 • ochota vzdelávať sa;
 • vodičský preukaz skupiny B;
 • bezúhonnosť a spôsobilosť na právne úkony.

Žiadosť o zaradenie do výberového konania musí obsahovať:

 • meno, priezvisko a titul uchádzača;
 • miesto trvalého pobytu;
 • kontaktné údaje (telefón, e-mail).

K žiadosti ďalej priložte:

 • štruktúrovaný životopis;
 • kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní;
 • motivačný list v max. rozsahu 1 strana;
 • uchádzač/ka doloží výber 20 - 30 vlastných fotografií z obdobia posledných 3 rokov.

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi zasielajte

na e - mailovú adresu personalne@trnava.sk do 31.03.2023

Predpokladaný nástup na pracovnú pozíciu: ihneď, príp. dohodou

Miesto výkonu práce: Mestský úrad v Trnave

Pracovný pomer: na dobu určitú 1 rok s možnosťou predĺženia

Platové podmienky: min. 1200,00 € (ďalšie platové dojednania po dohode na výberovom konaní v závislosti od vzdelania, praxe a pracovných skúseností).

Zaslaním žiadosti o zaradenie do výberového konania dáva záujemca súhlas so spracovaním a archiváciou osobných údajov v súlade s článkom 6, bod 1, písm. a) Nariadenia európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 216/679 a zákonom č. 18/2018 Z. z.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nevybrať žiadneho z uchádzačov alebo výberové konanie v jeho priebehu zrušiť bez udania dôvodu.

Uchádzači sami znášajú náklady, ktoré im vzniknú účasťou vo výberovom konaní.

16.3.2023 14:38