Občan

Výberové konanie: referent/ka referátu realizácie stavieb

MESTO TRNAVA, MESTSKÝ ÚRAD V TRNAVE, Trhová 3, Trnava 

Vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta: 

referent/ka referátu realizácie stavieb na odbore investičnej výstavby

Základný popis pracovnej pozície:

 • Technický dozor investora zabezpečuje, že stavby, ktoré sú mu pridelené, sa uskutočňujú podľa schválenej projektovej dokumentácie, podľa podmienok územného a stavebného povolenia a že pri uskutočňovaní stavby nedochádza k ohrozeniu alebo poškodeniu životného prostredia nad mieru ustanovení určenými osobitnými predpismi
 • Zodpovedá za to, že ním dozorovaná stavba sa realizuje zároveň v súlade s ustanoveniami zmluvy medzi mestom Trnava a dodávateľom stavby, že sú plne rešpektované podmienky a vyjadrenia dotknutých orgánov, všeobecné bezpečnostné predpisy a ostatné predpisy súvisiace s realizáciou stavieb v SR.
 • Sleduje a kontroluje kvalitu vykonávaných prác a technológií v súlade s technickými normami a predpismi resp. požiadavkami obstarávateľa na realizovanú stavbu.
 • Kontroluje a zodpovedá za cenovú, výmerovú a objemovú správnosť i úplnosť oceňovacích podkladov, súpisov vykonaných prác a platobných dokladov (faktúr) v súlade s podmienkami zmluvy.
 • Po prevzatí diela a jeho kolaudácii zabezpečuje odovzdanie potrebných dokladov pre prevod správy diela a pre odovzdanie do majetku mesta.

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

 • vysokoškolské vzdelanie Stavebná fakulta - Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby, prípadne Pozemné stavby a architektúra

Ďalšie kritériá a požiadavky:

 • odborná spôsobilosť SKSI – stavebný dozor
 • znalosť realizačného manažmentu stavby min. 5 ročná prax – dozor stavieb
 • znalosť práce na PC a MS OFFICE (MS Word, MS Excel)
 • zodpovedný, analytický a proaktívny prístup k práci
 • odolnosť voči stresu
 • schopnosť identifikovať a riešiť problém
 • komunikatívnosť
 • kreatívnosť
 • schopnosť tímovej spolupráce
 • bezúhonnosť a spôsobilosť na právne úkony
 • vodičský preukaz skupiny B

Žiadosť o zaradenie do výberového konania musí obsahovať:

 • meno, priezvisko a titul uchádzača
 • miesto trvalého pobytu
 • kontaktné údaje - telefón, e-mail
 • dátum a podpis záujemcu

K žiadosti ďalej pripojte:

 • štruktúrovaný životopis
 • doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, prípadne ďalšie doklady preukazujúce odbornú vzdelanosť (získané certifikáty alebo osvedčenia)
 • čestné vyhlásenie uchádzača o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s  požadovanými dokladmi zasielajte na e-mailovú adresu personalne@trnava.sk do 30.9.2023.

Predpokladaný nástup: ihneď, prípadne dohodou.

Pracovný pomer: na dobu určitú 1 rok - po získaní praxe a skúseností možnosť uzatvoriť pracovný pomer na dobu neurčitú.

Platové zaradenie: min. 1565,- eur  a ďalšie platové dojednania v závislosti od vzdelania, praxe a pracovných skúseností.

Zaslaním žiadosti o zaradenie do výberového konania dáva záujemca súhlas so spracovaním a archiváciou osobných údajov v súlade s článkom 6, bod 1, písm. a) Nariadenia európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 216/679 a zákonom č. 18/2018 Z. z.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nevybrať žiadneho z uchádzačov alebo výberové konanie v jeho priebehu zrušiť bez udania dôvodu.

18.9.2023 13:01