Občan

Výberové konanie: referent/ka referátu verejnoprospešných služieb

Mesto Trnava, Mestský úrad v Trnava,  Trhová 3

 

Oznámenie o vyhlásení výberového konania na obsadenie pracovného miesta:

referent/ka referátu verejnoprospešných služieb

na odbore komunálnych služieb

Popis pracovnej pozície:

Zabezpečuje odbornú agendu spojenú s poplatkami za komunálny odpad:

 • Vydáva rozhodnutia o žiadostiach, námietkach, odvolaniach a iných opravných prostriedkoch daňových subjektov v zmysle príslušných platných právnych predpisov
 • Zodpovedá za aktuálny stav evidovaných poplatníkov
 • Podieľa sa na tvorbe, kontrole a vyhodnocovaní rozpočtu
 • Rieši exekučné konania v zmysle platných právnych predpisov
 • Pripravuje odborné podklady pre všeobecne záväzné nariadenia a interné predpisy
 • Zabezpečuje samostatnú odbornú prácu na úseku preverovania podnetov a sťažností občanov a pri sprístupňovaní informácií

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky :

 • stredoškolské vzdelanie ukončené maturitou

Ďalšie kritériá a požiadavky:

 • znalosť práce na PC a MS OFFICE (MS Word, MS Excel)
 • zodpovedný, analytický a proaktívny prístup k práci
 • odolnosť voči stresu
 • schopnosť identifikovať a riešiť problém
 • komunikatívnosť
 • schopnosť tímovej spolupráce
 • bezúhonnosť a spôsobilosť na právne úkony

 

Žiadosť o zaradenie do výberového konania musí obsahovať:

 • meno, priezvisko a titul uchádzača
 • miesto trvalého pobytu
 • kontaktné údaje - telefón, e-mail
 • dátum a podpis záujemcu

K žiadosti ďalej pripojte:

 • štruktúrovaný životopis
 • doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, prípadne ďalšie doklady preukazujúce odbornú vzdelanosť (získané certifikáty alebo osvedčenia)
 • čestné vyhlásenie uchádzača o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s  požadovanými dokladmi zasielajte na e-mailovú adresu personalne@trnava.sk do 27.05 2022.

Predpokladaný nástup na pracovnú pozíciu: ihneď, dohodou

Pracovný pomer na dobu určitú – zastupovanie počas RD

Platové zaradenie: min. 796,-  eur  +  ďalšie platové dojednania po dohode na výberovom konaní v závislosti od vzdelania, praxe a pracovných skúseností

Zaslaním žiadosti o zaradenie do výberového konania dáva záujemca súhlas so spracovaním a archiváciou osobných údajov v súlade s článkom 6, bod 1, písm. a) Nariadenia európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 216/679 a zákonom č. 18/2018 Z. z.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nevybrať žiadneho z uchádzačov alebo výberové konanie v jeho priebehu zrušiť bez udania dôvodu.

Uchádzači sami nesú náklady, ktoré im účasťou vo výberovom konaní vzniknú.

13.5.2022 9:54

 
Chcete vedieť, čo je nové?