Občan

Výberové konanie: referent/ka referátu vnútornej správy Odboru organizačného a vnútornej správy

Mesto Trnava, Mestský úrad v Trnave,  Trhová 3, Trnava

 

Mesto Trnava vyhlasuje výberové konanie na obsadenie  pracovného miesta:

referent/ka referátu vnútornej správy

Odboru organizačného a vnútornej správy

Referent/ka na pracovnej pozícii:

 • zabezpečuje činnosti spojené s procesom verejného obstarávania v rámci zákaziek s nízkou hodnotou;
 • zodpovedá za skladové hospodárstvo zverenej oblasti;
 • zodpovedá a zabezpečuje agendu súvisiacu so služobnými bicyklami;
 • vedie evidenciu a zodpovedá za vydanie pridelených vecí;
 • koordinuje činnosť upratovačiek;
 • rieši agendu správy budov a majetku zamestnávateľa;
 • aktívne sa podieľa na riešení vzniknutých operatívnych úloh a situácií na odbore.

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

 • úplne stredoškolské vzdelanie;
 • skúsenosti s agendou správy budov a majetku;
 • znalosť práce na PC a MS OFFICE (MS Word, MS Excel);
 • vodičský preukaz sk. B, aktívny vodič;
 • zodpovedný, analytický a proaktívny prístup k práci;
 • odolnosť voči stresu;
 • schopnosť identifikovať a riešiť problém;
 • komunikatívnosť;
 • schopnosť tímovej spolupráce;
 • bezúhonnosť a spôsobilosť na právne úkony.

Žiadosť o zaradenie do výberového konania musí obsahovať:

 • meno, priezvisko a titul uchádzača;
 • miesto trvalého pobytu;
 • kontaktné údaje (telefón, e-mail);
 • dátum a podpis záujemcu.

K žiadosti ďalej priložte:

 • štruktúrovaný životopis;
 • kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní.

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi zasielajte na e - mailovú adresu: personalne@trnava.sk do 12.02.2023.

Predpokladaný nástup na pracovnú pozíciu: 01.03.2023.

Miesto výkonu práce: Mestský úrad v Trnave

Pracovný pomer: na dobu určitú 1 rok s možnosťou predĺženia

Platové podmienky: min. 877,50 eur (ďalšie platové dojednania po dohode na výberovom konaní v závislosti od vzdelania, praxe a pracovných skúseností).

Zaslaním žiadosti o zaradenie do výberového konania dáva záujemca súhlas so spracovaním a archiváciou osobných údajov v súlade s článkom 6, bod 1, písm. a) Nariadenia európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 216/679 a zákonom č. 18/2018 Z. z.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nevybrať žiadneho z uchádzačov alebo výberové konanie v jeho priebehu zrušiť bez udania dôvodu.

Uchádzači sami znášajú náklady, ktoré im vzniknú účasťou vo výberovom konaní.

20.1.2023 11:05