Občan

Výberové konanie: riaditeľ/ka MŠ Vajanského

Mesto Trnava,  Hlavná 1, 917 71 Trnava

vyhlasuje výberové konanie  na obsadenie pracovného miesta: 

riaditeľ/ka Materskej školy Vajanského 3, 917 01 Trnava

s nástupom do funkcie od 1. 2. 2023 na päťročné funkčné obdobie.

Požiadavky v súlade so zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme, zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, č. 138/2019 Z.z.  o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

 • stredoškolské odborné vzdelanie v skupine odborov učiteľstvo pre materské školy;
 • najmenej päť rokov pedagogickej činnosti;
 • predloženie  písomného návrhu koncepcie rozvoja materskej školy;
 • bezúhonnosť;
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu;
 • zdravotná spôsobilosť;
 • aktívne ovládanie štátneho jazyka.

Ostatné kritéria a požiadavky :

 • absolvovanie funkčného vzdelávania (nie je podmienkou);
 • riadiace a organizačné schopnosti;
 • znalosť legislatívy  v oblasti školstva a samosprávy;
 • komunikačné zručnosti na úrovni vedúceho zamestnanca;
 • práca s PC (Word, Excel, Internet);
 • flexibilita;
 • zodpovednosť;
 • schopnosť pracovať samostatne.

Zoznam požadovaných dokladov :

 1. písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania;
 2. profesijný životopis;
 3. doklad o nadobudnutom vzdelaní;
 4. doklad o absolvovaní prvej atestácie alebo jej náhrady;
 5. doklad o pedagogickej činnosti – min. 5 rokov;
 6. návrh koncepcie rozvoja materskej školy;
 7. čestné prehlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu;
 8. súhlas so spracovaním a archiváciou osobných údajov v súlade s článkom 6, bod 1, písm. a) Nariadenia európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 216/679 a zákonom č. 18/2018 Z. z.

Platové zaradenie: min. 842,50 eur (ďalšie platové dojednania po dohode na výberovom konaní v závislosti od vzdelania, praxe a pracovných skúseností).

O výbere uchádzača  rozhodne komplexné posúdenie v zmysle uvedených požiadaviek.

Termín podania žiadostí: do 16. 10. 2022 – rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke alebo na pečiatke podateľne Mestského úradu v Trnave.

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi doručte v uzatvorenej obálke s označením „VÝBEROVÉ KONANIE – MŠ Vajanského 3 – NEOTVÁRAŤ“ osobne, alebo zašlite poštou na adresu:

Mestský úrad v Trnave,

 personálny referát,

 Trhová 3, 917 71 Trnava

Prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, bude oznámený termín a miesto výberového konania písomne najmenej 7 dní pred jeho konaním.

Uchádzači sami nesú náklady, ktoré im účasťou vo výberovom konaní vzniknú.


V Trnave, dňa 22. 9. 2022                                                                                                                  

22.9.2022 14:03

 
Chcete vedieť, čo je nové?