Občan

Výberové konanie: riaditeľ/ka základnej školy ZŠ s MŠ K. Mahra

Mesto Trnava, Hlavná 1,   917 71 Trnava

Vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta riaditeľ/ka základnej školy

   ZŠ s MŠ, Ulica Kornela Mahra 11, 917 01 Trnava

s nástupom do funkcie 01.07.2023 na päťročné funkčné obdobie.

Požiadavky v súlade so zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme, zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, č. 138/2019 Z.z.  o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

 • kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii a v podkategórii pedagogického zamestnanca alebo v príslušnej kategórii odborného zamestnanca v súlade s zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov;
 • najmenej päť rokov pedagogickej činnosti;
 • predloženie  písomného návrhu koncepcie rozvoja školy;
 • bezúhonnosť;
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu;
 • zdravotná spôsobilosť;
 • aktívne ovládanie štátneho jazyka.

Ostatné kritéria a požiadavky :

 • riadiace a organizačné schopnosti;
 • znalosť legislatívy  v oblasti školstva a samosprávy;
 • komunikačné zručnosti na úrovni vedúceho zamestnanca;
 • práca s PC (Word, Excel, Internet);
 • flexibilita;
 • zodpovednosť;
 • schopnosť pracovať samostatne.

Zoznam požadovaných dokladov:

 1. písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
 2. profesijný životopis
 3. doklad o nadobudnutom vzdelaní
 4. fotokópie ďalších dokladov, preukazujúcich získané špeciálne znalosti alebo osobnostné  predpoklady ďalším vzdelávaním (kópie získaných certifikátov, atestácii, kvalifikačnej skúšky a pod.)
 5. doklad o pedagogickej činnosti – min. 5 rokov
 6. návrh koncepcie rozvoja základnej školy
 7. čestné prehlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
 8. súhlas so spracovaním a archiváciou osobných údajov v súlade s článkom 6, bod 1, písm. a) Nariadenia európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 216/679 a zákonom č. 18/2018 Z. z.

Platové zaradenie:

v zmysle zákona č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Funkčný plat bude stanovený podľa dosiahnutého vzdelania, odpracovaných rokov a plnenia pracovných úloh, od 1 131,50 €.

O výbere uchádzača  rozhodne komplexné posúdenie v zmysle uvedených požiadaviek.

Termín podania žiadostí: do 05.04.2023 – rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke alebo na pečiatke podateľne Mestského úradu v Trnave.

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi doručte v uzatvorenej obálke s označením „VÝBEROVÉ KONANIE – ZŠ s MŠ, Ulica Kornela Mahra 11 – NEOTVÁRAŤ“ osobne, alebo zašlite poštou na adresu:

 

Mestský úrad v Trnave,

 personálny referát,

 Trhová 3, 917 71 Trnava

 

Prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, bude oznámený termín a miesto výberového konania písomne najmenej 7 dní pred jeho konaním.

Uchádzači sami nesú náklady, ktoré im účasťou vo výberovom konaní vzniknú.

V Trnave, dňa 16.03.2023

                                                                                                                                   

17.3.2023 8:53