Občan

Výberové konanie: učiteľ/ka v ZŠ s MŠ M. Gorkého

Učiteľ/ka informatiky, techniky a telesnej a športovej výchovy v Základnej škole 2. stupeň

  • uväzok: 100,00 %
  • doba určitá
  •  Dátum nástupu: 01. 09. 2023
  •  Miesto výkonu práce: Základná škola s materskou školou, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava

Požiadavky:

  • VŠ II.st.: pedagogické vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhl. č. 1/2020 Z. z. MŠVVaŠ SR §1 ods.1 písm. f) o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancoch a odbor. zamestnancoch (Príloha č. 6) v znení neskorších zmien a predpisov
  • doklady: žiadosť, životopis, vzdelanie, čestné prehlásenie -bezúhonnosť, zápočet praxe, súhlas so spracovaním osobných údajov – posielať elektronicky.
  • Všetky požadované doklady zašlite e-mailom na e-mailovú adresu : info@zsmg.trnava.sk.
  • V predmete e-mailovej správy uveďte „ Žiadosť na učiteľ/ka informatiky, techniky a telesnej výchovy v ZŠ“.
  • Na základe predložených žiadosti bude vedenie školy kontaktovať iba vybraných uchádzačov. Výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná pedag. zamestnancom, ktorým je učiteľ/ka telesnej výchove v Základnej škole zaradený do kariérového stupňa (podľa zákona č. 138/2019 Z. z.) samostatný pedag. zamestnanec.
  • Platové podmienky: Určené podľa NV SR č. 338/2019 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice plat. taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, NV SR č. 341/2004 Z. z. katalóg prac. činnosti v znení neskorších zmien a predpisov. Stupnica platových taríf a výška hrubej mzdy podľa započítanej praxe: (VŠ II. st. začínajúci) PT 6 od 1 037,00 eur (VŠ II. st. samostatný podľa praxe) PT 7 od 1 131,50 eur

17.5.2023 8:11