Občan

Výberové konanie: upratovačka v MŠ T. Tekela na polovičný úväzok

MESTO TRNAVA, MESTSKÝ ÚRAD V TRNAVE

Trhová 3, Trnava

Oznámenie o vyhlásení výberového konania

Mesto Trnava vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta: 

upratovačka na polovičný úväzok v Materskej škole T. Tekela 1 v Trnave

Pracovná náplň: 

  •  upratovacie práce v rámci škôlky
  • pracovná doba od 9.00 do 13.00 h

Požiadavky:

  • prax v školských zariadeniach výhodou
  • zdravotná spôsobilosť

Žiadosť o zaradenie do výberového konania musí obsahovať:

  • meno, priezvisko a titul uchádzača
  • miesto trvalého pobytu
  • kontaktné údaje (telefón, e-mail)
  • dátum a podpis záujemcu

K žiadosti ďalej priložte:

  • štruktúrovaný životopis
  • kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi zasielajte

na e - mailovú adresu personalne@trnava.sk do 21.05.2023.

Predpokladaný nástup na pracovnú pozíciu: ihneď, príp. dohodou.

Miesto výkonu práce: Materská škola T. Tekela 1 v Trnave

Pracovný pomer: na dobu určitú 1 rok s možnosťou predĺženia

Platové podmienky: min. 404,00 € (príplatky a odmeny v zmysle zákona 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle platnej kolektívnej zmluvy).

Zaslaním žiadosti o zaradenie do výberového konania dáva záujemca súhlas so spracovaním a archiváciou osobných údajov v súlade s článkom 6, bod 1, písm. a) Nariadenia európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 216/679 a zákonom č. 18/2018 Z. z.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nevybrať žiadneho z uchádzačov alebo výberové konanie v jeho priebehu zrušiť bez udania dôvodu.

Uchádzači sami znášajú náklady, ktoré im vzniknú účasťou vo výberovom konaní

19.5.2023 10:43