Podnikateľ

Vyhlásenie OVS k predaju zariadenia strojárskeho charakteru – linky na zhodnocovanie komunálneho odpadu Spliting

Mesto Trnava

vyhlasuje v zmysle § 281 a ďalších ustanovení zákona č. 513/1991 Zb.- Obchodný zákonník,  v znení neskorších predpisov

obchodnú verejnú súťaž formou výberu víťaza elektronickou aukciou o najvhodnejší návrh kúpnej zmluvy na predaj zariadenia strojárskeho charakteru 

linky na zhodnocovanie komunálneho odpadu Spliting

 

 Vyhlásenie súťaže - predaj Spliting 

 Súťažné podmienky OVS 

 Príloha k súťažným podmienkam OVS 

 Súhlas so súťažnými podmienkami  

 Návrh kúpnej zmluvy 

30.6.2022 14:25