Občan

Výrub drevín 29. februára 2012

Oznámenie o začatí konania a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním vo veci žiadosti na výrub drevín na území mesta Trnavy.

Mesto Trnava ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody podľa § 69 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení noviel a v zmysle § 21 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní zvoláva konania vo veci žiadostí na výrub drevín:

29. február 2012

Na uliciach:
A. Kubinu, na pozemku parc.č. 2540/1
Ružindolská 1

29.2.2012 3:22

 
Chcete vedieť, čo je nové?