Občan

Výrub drevín 31. januára a 2. februára 2012

Oznámenie o začatí konania a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním vo veci žiadosti na výrub drevín na území mesta Trnavy.

Mesto Trnava ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody podľa § 69 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení noviel a v zmysle § 21 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní zvoláva konania vo veci žiadostí na výrub drevín:

31. január 2012

Na uliciach:
Hlboká 21
G. Dusíka 19-23
B. Smetanu 11-14

2. február 2012

Na uliciach:
Sladovnícka 17
Ľ. Podjavorinskej 17 a 22

25.1.2012 11:35

 
Chcete vedieť, čo je nové?