Občan

Výrub drevín počas marca 2012

Oznámenie o začatí konania a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním vo veci žiadosti na výrub drevín na území mesta Trnavy.

Mesto Trnava ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody podľa § 69 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení noviel a v zmysle § 21 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní zvoláva konania vo veci žiadostí na výrub drevín:

1. marec 2012
Na uliciach:
Dedinská 73
Golianova 16, 35-39
Jiráskova 18-19, 30

6. marec 2012
Na uliciach:
J. Slottu 13, 21
Šafárikova 6, 7, 8

29.2.2012 3:22

 
Chcete vedieť, čo je nové?