Občan

Zámer predať časť pozemku vo vlastníctve mesta pod novobudovanou trafostanicou

Zámer predať majetok v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov:
Mesto Trnava v súlade s ustanovením § 9a ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer predať časť pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava, zapísaného na LV č. 5000 v k. ú. Trnava, parc. reg. „C“ parc.č. 6376  zastavaná plocha a nádvorie do vlastníctva spol. Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Čulenova 6, Bratislava, IČO 36 361 518 pod novobudovanou trafostanicou. Kúpna cena bude stanovená znaleckým posudkom na základe porealizačného geometrického plánu na zameranie stavby trafostanice, predloženého po kolaudácii stavby trafostanice zo strany Západoslovenskej distribučnej, a.s. Geometrickým plánom bude určená presná výmera predávaného pozemku.

Podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, sa schvaľuje priamy predaj majetku mesta v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) ako prípad hodný osobitného zreteľa trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že na časti pozemku parc.č. 6376 vybuduje kupujúci trafostanicu v rámci stavby „TA_Trnava, distribučná TS Dolné Bašty, VNK, NNK“, za účelom skvalitnenia dodávky elektrickej energie v danej lokalite mesta Trnava. 

Návrh na schválenie predaja majetku v zmysle vyššie uvedeného textu bude predložený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava dňa 22.10.2019, ktorému prináleží definitívny súhlas pri nakladaní s majetkom Mesta Trnava.

Trnava, 02.10.2019
Spracovala: Ing. Monika Tökölyová, OPaM MsÚ

2.10.2019 16:46