Občan

Zámer predať majetok podľa zákona 138/1991 o majetku obcí

Zámer predať majetok v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Mesto Trnava v súlade s ustanovením § 9a ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer predať kúpnou zmluvoučasti pozemkuvo vlastníctve Mesta Trnava zapísaného na LV č. 1300 v k. ú. Modranka parc. reg. C č. 1049/4- zastavané plochy s výmerou 216 m2, oddelenej geometrickým plánom č. 43/2018 ako parc. č. 1049/6 - zastavané plochy s výmerou 3 m2 za cenu 40 eur/m2 t. j. spolu za cenu 120 eur do podielového spoluvlastníctva Lukáša Kxx, bytom Bratislava a Ing. Zuzany Lxxx, bytom Trnava, vlastníkov susediacej nehnuteľnosti zapísanej na LV č. 2769.

Podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, sa schvaľuje priamy predaj majetku mesta v zmysle § 9a ods. 8) písm. e) ako prípad hodný osobitného zreteľa trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že sa jedná o pozemok pred nehnuteľnosťou v spoluvlastníctve Lukáša Kxxx a Ing. Zuzany Lxxx, ktorí majú záujem vybudovať na tomto pozemku vjazd na ich pozemok vrátane oplotenia.

 Návrh na schválenie predaja majetku v zmysle vyššie uvedeného bude predložený dňa 26. 6. 2018 Mestskému zastupiteľstvu mesta Trnava, ktorému prináleží definitívny súhlas pri nakladaní s majetkom Mesta Trnava.

 Trnava, 8. 6. 2018

Spracovala: Ing. Jarmila Jágriková, OPaM MsÚ

8.6.2018 10:56

 
Chcete vedieť, čo je nové?