Občan

Zámer predať majetok v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Mesto Trnava, v súlade s ustanovením § 9a ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zverejňuje zámer predať majetok vo vlastníctve Mesta Trnava – 500 ks kmeňových akcií emitenta Prima banka Slovensko, a. s., vydaných v zaknihovanej podobe, forme na meno:
 

ISIN    Počet kusov Menovitá hodnota Kúpna cena za 1 akciu Celková kúpna cena
SK1110001270 500 399 Eur 570 Eur    285 000 Eurspoločnosti Prima banka Slovensko, a.s., IČO: 31 575 951, so sídlom Hodžova 11, 010 11 Žilina. Podľa ustanovenia § 9a ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí   v znení neskorších predpisov, mestské zastupiteľstvo rozhoduje trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov pri prevodoch majetku z dôvodov hodných osobitného zreteľa.

Dôvodmi hodnými osobitného zreteľa sú nasledovné skutočnosti:
•    Mesto Trnava vlastní podiel na základnom imaní emitenta vo výške 0,088 %
•    emitent nevypláca dividendy od r. 2008
•    verejná obchodná súťaž na predaj akcií sa skončila neúspešne – do súťaže nepodal ponuku žiadny záujemca
•    emitent doručil Mestu Trnava po skončení obchodnej verejnej súťaže ponuku na odkúpenie všetkých kusov svojich akcií za cenu totožnú s minimálnou kúpnou cenou stanovenou v obchodnej verejnej súťaži  
•    na burze cenných papierov nebol za posledných 12 mesiacov zrealizovaný žiadny predaj akcií emitenta za vyššiu cenu
•    Riadne valné zhromaždenie emitenta dňa 25.4.2019 schválilo skončenie obchodovania s akciami spoločnosti na Burze cenných papierov v Bratislave a zmenu spoločnosti  z verejnej akciovej spoločnosti na súkromnú.

Návrh na schválenie predaja majetku v zmysle vyššie uvedeného bude predložený  na zasadnutie Mestského zastupiteľstva Mesta Trnava dňa 22. 10. 2019, ktorému prináleží definitívne rozhodnutie o predaji predmetných akcií.

 

3.10.2019 13:46