Občan

Zámer predať majetok v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov_Rajčúrska

Mesto Trnava v súlade s ustanovením § 9a ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer predať kúpnou zmluvou časť pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava zapísaného na LV č. 1300 v k. ú. Modranka parc. reg. parc. reg. C č. 870/3 - zastavané plochy s výmerou 5513 m2, oddelenej geometrickým plánom č. 29/2019 ako parc. č. 870/22 s výmerou 47 m2 za cenu 27,12 eur/m2 t. j. spolu za cenu 1 274,64 eura do výlučného vlastníctva jednej zo spoluvlastníkov susediacej nehnuteľnosti zapísanej na LV č. 409 Eve P. bytom Trnava.

Podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, sa schvaľuje priamy predaj majetku mesta v zmysle § 9a ods. 8) písm. e) ako prípad hodný osobitného zreteľa trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že sa jedná o oplotenú časť pozemku pred nehnuteľnosťou v spoluvlastníctve Evy P. a jej 3 bratov, ktorí zabezpečujú údržbu pozemku, na ktorom sa okrem zelene nachádza kanalizačná a elektrická prípojka, vchod a vjazd do domu.

Návrh na schválenie predaja majetku v zmysle vyššie uvedeného bude predložený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava dňa 17. 9. 2019, ktorému prináleží definitívny súhlas pri nakladaní s majetkom Mesta Trnava.
 

2.9.2019 10:23