Občan

Zámer predať majetok - Západoslovenská distribučná

Mesto Trnava v súlade s ustanovením § 9a ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer predať kúpnou zmluvou časť pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava zapísaného na LV č. 1300 v k. ú. Modranka parc. reg. C č. 432/2 - zastavaná plocha s výmerou 959 m2, oddelenej geometrickým plánom č. 143/2018 ako parc. č. 432/25 s výmerou 23 m2 do vlastníctva spol. Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Čulenova 6, Bratislava, IČO 36361518, za cenu 50 eur/m2 t. j. spolu za cenu 1150 eur, ktorú uhradí investor stavby - Široká 31, Bratislava IČO 35 947 322, spolu so správnym poplatkom spojeným s vkladom zodpovedajúceho vecnému bremenu do katastra nehnuteľností.
 
Podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, sa schvaľuje priamy predaj majetku mesta v zmysle § 9a ods. 8) písm. e) ako prípad hodný osobitného zreteľa trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že ide o pozemok, na  ktorom bude postavená transformačná stanica spol. Západoslovenská distribučná, a.s., a bude slúžiť aj pre novo budovanú lokalitu bytových domov na Ul. Topoľová.

Návrh na schválenie predaja majetku v zmysle vyššie uvedeného bude predložený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava dňa 11. 9. 2018, ktorému prináleží definitívny súhlas pri nakladaní s majetkom Mesta Trnava.

Zámer predaja majetku

23.8.2018 15:33