Občan

Zámer prenajať časť pozemku - OC Olympia spol. Apocare, s. r. o.

Mesto Trnava v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenajať časť pozemku pri obchodnom centre Olympia na ulici J. Bottu v k. ú. Trnava parc. č. 1578 – zastavané plochy, zapísaný na LV č. 5000 vo vlastníctve mesta Trnava na umiestnenie schodov s výmerou 3 m2 za nájomné je vo výške 10 eur/m2 na dobu určitú od 1. 7. 2017 do ukončenia nájomného vzťahu na nebytové priestory v OC Olympia spol. Apocare, s. r. o., IČO 50326261, so sídlom Račianska 153, Bratislava.
 

 Zámer prenajať časť pozemku

13.4.2017 10:53

 
Chcete vedieť, čo je nové?