Občan

Zámer prenajať majetok - lokalita Zavar

Mesto Trnava v súlade s ustanovením § 9a ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenajať časť pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava v k. ú. Zavar parc. č. 209/261 - orná pôda, zapísaného na LV č. 2551, časti s výmerou 36 m2, za cenu 1500 eur/rok, počnúc rokom 2018 zvýšenú o oficiálne oznámené % inflácie, spol. O2 Slovakia, s. r. o., IČO 35 848863, so sídlom Einsteinova 24, Bratislava, na dobu určitú 20 rokov od právoplatnosti stavebného povolenia. Konkrétne umiestnenie telekomunikačnej stavby vrátane prípojky NN a optických rozvodov musí byť v súlade s podmienkami určenými stavebným úradom.

 

 Zámer prenajať pozemok

12.6.2017 9:34

 
Chcete vedieť, čo je nové?