Občan

Zámer prenajať majetok mesta Trnava - Priemyselný park, Priemyselná 5C

Zámer prenajať majetok mesta Trnava

v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Správa majetku mesta Trnava, p.o. ako správca nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Trnava v súlade ustanovením § 9a ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenajať nebytové priestory nachádzajúce sa v objekte Priemyselného parku, Priemyselná 5C, v k.ú. Trnava, okres Trnava, na pozemku parcely registra „C“ - č. 6511/96 - zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 705 m2, súpisné číslo 8411, zapísaných na liste vlastníctva č. 5000,  ako časť nebytových priestorov určených na reštauračné účely o celkovej výmere 161,90 m2 spoločnosti TOP-RELAX s. r. o., so sídlom: Rybníková 16, 917 00 Trnava, IČO: 36836061, zastúpený: Jozefom Svátkom, konateľom, na využívanie nebytových priestorov na prevádzkovanie občerstvovacích a jedálenských služieb na dobu neurčitú, najneskôr od 01.08.2021 za cenu 4016,40 €/ rok €/ rok za nebytové priestory, pričom výška nájomného je vyššia ako nájomné v zmysle VZN č. 514 o určovaní obvyklého nájomného za prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Trnava s výpovednými lehotami:

1) jeden mesiac ak nájomca:

a) užíva predmet nájmu v rozpore s touto zmluvou,

b) vykoná stavebné úpravy bez súhlasu prenajímateľa,

c) o viac ako jeden mesiac mešká s platením nájomného alebo za služby, ktorých poskytovanie je spojené s nájmom,

d) prenechá nebytový priestor alebo jeho časť do podnájmu bez súhlasu prenajímateľa,

e) napriek písomnému upozorneniu hrubo porušuje pokoj alebo poriadok,

2) tri mesiace bez udania dôvodu zo strany prenajímateľa alebo nájomcu.

Schválenie tohto nájmu ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle ustanovenia § 9a odsek 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov podlieha schváleniu Mestským zastupiteľstvom mesta Trnava 3/5 väčšinou všetkých poslancov z dôvodu opísanom v dôvodovej správe materiálu pre Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava.

Návrh na schválenie prenájmu majetku bol predložený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava.

 

Trnava 10. 6. 2021

Spracoval: Tomáš Budinský, SMMT, p.o., vr

 

10.6.2021 7:43

 
Chcete vedieť, čo je nové?