Občan

Zámer prenajať majetok mesta v zmysle ustanovenia § 9 a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Spoločnosť STEFE Trnava s. r. o. ako správca nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Trnava v súlade s ustanovením § 9a ods. 9  písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí  v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenajať nebytové priestory nachádzajúce sa na ulici Mozartova 10 v Trnave, s celkovou výmerou 918,47 m2 nájomcovi: Združenie škôl C. S. Lewisa, ú. z., Beňadická 38, 851 06 Bratislava
 IČO: 42 365 023, za účelom zriadenia cirkevnej  základnej školy  Narnia, s platnosťou odo dňa predloženia notárskej zápisnice, na dobu určitú,  od  01. 05. 2020 do 31. 07. 2020 za nájomné  0 eur,
od 01. 08. 2020 do 31. 07. 2025  za nájomné  11.940,11 eur / rok  určené v súlade s VZN č. 514  o určovaní obvyklého nájomného za prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta s výpovednou lehotou:
12 mesiacov bez udania dôvodu zo strany prenajímateľa alebo nájomcu.

Ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle ustanovenia  § 9a odsek 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, podliehajúci schváleniu mestským zastupiteľstvom 3/5 väčšinou všetkých poslancov z dôvodu opísanom v dôvodovej správe materiálu pre Mestské zastupiteľstvo.
Návrh na schválenie prenájmu v zmysle vyššie uvedeného bude predložený na zasadnutie Mestského   zastupiteľstva  mesta Trnava dňa  25. 06. 2019
 

19.6.2019 9:46

 
Chcete vedieť, čo je nové?