Občan

Zámer prenajať majetok mesta v zmysle ustanovenia § 9 a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov_Hlavná 5

Spoločnosť STEFE Trnava s. r. o. ako správca nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Trnava v súlade s ustanovením § 9a ods. 9  písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí  v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenajať nebytové priestory nachádzajúce sa na ulici Hlavná 5 v Trnave, s celkovou výmerou  649,94 m2 nájomcovi:
Magneti Marelli Slovakia, s. r. o., Priemyselný Park Kechnec,  Perínska cesta 275, 044 58 Kechnec, IČO: 36 751 758, za účelom zriadenia administratívy – umiestnenie centrály spoločnosti  na dobu  určitú 24 mesiacov s možnosťou opcie na 24 mesiacov, s platnosťou odo dňa predloženia notárskej zápisnice, najneskôr od 01. 10. 2019  za cenu  75.653,02 eur/rok, ktorá je vyššia ako nájomné v zmysle  VZN č. 514  s výpovednými lehotami:
a)    1 mesiac :

  •    ak  nájomca mešká viac ako 1 mesiac s platením nájomného a s úhradami za služby spojenými s užívaním  nebytových priestorov,
  •    ak nájomca vykoná stavebné úpravy bez súhlasu prenajímateľa,
  •    ak nájomca užíva nebytové priestory v rozpore so zmluvou,

b)    3 mesiace bez udania dôvodu zostrany prenajímateľa alebo  nájomcu

Ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle ustanovenia  § 9a odsek 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, podliehajúci schváleniu mestským zastupiteľstvom 3/5 väčšinou všetkých poslancov z dôvodu opísanom v dôvodovej správe materiálu pre Mestské zastupiteľstvo.
Návrh na schválenie prenájmu v zmysle vyššie uvedeného bude predložený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava  najneskôr dňa 17. 09. 2019.


 

15.8.2019 15:23

 
Chcete vedieť, čo je nové?