Občan

Zámer prenajať majetok mesta_Bar CAVERN

V zmysle ustanovenia § 9 a ods. 9 písm. c)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Spoločnosť STEFE Trnava s .r. o. ako správca nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Trnava v súlade s ustanovením  § 9a ods. 9  písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí  v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenajať nebytové priestory  nachádzajúce  sa na ulici V Jame č. 25 v Trnave, s celkovou výmerou 87,95 m? nájomcovi:

Bar CAVERN, ul. Vl. Clementisa 6648/44, 917 01 Trnava, IČO: 529 59 406

za účelom prevádzkovania  baru a automatu na podávanie stávok na dobu neurčitú, s platnosťou odo dňa predloženia notárskej zápisnice, najneskôr od 01. 08. 2020 za cenu 2 971,47 eur/rok,  určenú v súlade s VZN č. 241 o určovaní obvyklého nájomného za prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta s výpovednými lehotami :
a)    1 mesiac:

  • ak nájomca mešká viac ako 1 mesiac s platením nájomného a úhradami za služby spojenými s užívaním nebytových priestorov
  • ak nájomca vykoná stavebné úpravy bez súhlasu prenajímateľa
  • ak nájomca užíva nebytové priestory v rozpore so zmluvou

b)    3 mesiace bez udania dôvodu zo strany prenajímateľa alebo nájomcu

Ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle  ustanovenie § 9a odsek 9, písm. c)  zákona č. 138/ 1991  Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, podliehajúci schváleniu mestským zastupiteľstvom 3/5 väčšinou všetkých poslancov z dôvodu opísanom v dôvodovej správe materiálu pre Mestské zastupiteľstvo.


Návrh na schválenie prenájmu bude predložený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava dňa 30. 06. 2020.

Spracovala: Mgr. Jana Dovičičová
V Trnave dňa 02. 06. 2020
 

2.6.2020 9:44

 
Chcete vedieť, čo je nové?