Občan

Zámer prenajať majetok na ulici Rybníková

Mesto Trnava v súlade s ustanovením § 9a ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenajať pozemok na Ulici Rybníková      v k. ú. Trnava, zapísaného na LV č. 5000 časť parc. reg. C č. 3547/3 - o výmere 2 m2 vo vlastníctve Mesta Trnava, IČO: 00 313 114, Ulica Hlavná 1, 917 71 Trnava, na dobu určitú 6 rokov s možnosťou predĺženia na 10 rokov, za nájomné 7,00 eur/m2/rok, počnúc rokom 2018 aktualizované o oficiálne oznámené percento inflácie, spoločnosti Západoslovenská energetika, a. s., Čulenova 6, Bratislava 1, 816 47, IČO: 35823551, pre umiestnenie nabíjacej stanice pre elektromobily. Konkrétne umiestnenie nabíjacej stanice pre elektromobily musí byť v súlade s podmienkami určenými stavebným úradom.

 Zámer prenajať majetok

8.6.2017 9:04

 
Chcete vedieť, čo je nové?