Občan

Zámer prenajať majetok spoločnosti RECALL SK s. r. o.

Mesto Trnava v súlade s ustanovením § 9a ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer priameho prenájmu nebytových priestorov nachádzajúcich sa v areáli TTIP – Trnava Industrial Park na Priemyselnej 5/C v Trnave, s celkovou výmerou 100,29 m2 spoločnosti RECALL SK s. r. o., Priemyselná 5/C, 917 01 Trnava, IČO: 47 00 25 31 na dobu neurčitú, s platnosťou odo dňa predloženia notárskej zápisnice, najneskôr od 1. 10. 2017 za cenu  3 899,42 eur/rok.

Zámer prenajať majetok

24.8.2017 14:42

 
Chcete vedieť, čo je nové?