Občan

Zámer prenajať majetok spoločnosti SK Store, s. r. o.

Mesto Trnava v súlade s ustanovením § 9a ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer priameho prenájmu nebytových priestorov nachádzajúcich sa v areáli TTIP – Trnava Industrial Park na Priemyselnej 5/C v Trnave, s celkovou výmerou 160,36 m2 spoločnosti SK Store, s. r. o., Ulica Evy Kostolányiovej 9014/24, 917 08 Trnava, IČO: 36 751 987 na dobu neurčitú, s platnosťou odo dňa predloženia notárskej zápisnice, najneskôr od 1. 10. 2017 za cenu  6 397,27 eur/rok.

 Zámer prenajať majetok
 

24.8.2017 14:46

 
Chcete vedieť, čo je nové?