Občan

Zámer prenajať majetok spoločnosti UNI WERBUNG, s. r. o.

Mesto Trnava v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenajať časti pozemkov na ulici Špačinská v k. ú. Trnava parc. č. 5317/1 a 5317/23 – zastavané plochy zapísaných na LV 5000 vo vlastníctve mesta Trnava za nájomné vo výške 1,00 euro/ks prístrešku MAD a 1,00euro/ks CL na dobu určitú od 1. 8. 2017 do 31. 7. 2023 spoločnosti UNI WERBUNG, s. r. o., IČO 17319862, so sídlom Brečtanová 2, Bratislava.

 

 Zámer prenajať majetok

13.4.2017 10:40

 
Chcete vedieť, čo je nové?