Občan

Zámer prenajať majetok v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov_STEFE

Mesto Trnava v súlade s ustanovením § 9a ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenajať nebytové priestory vo vlastníctve Mesta Trnava,
Označenie VS  Súp. č. LV Výmera v m2
Uran 1 3194
3200
7463
6751
140,23 
Saturn  1673 6844 86,63
Zátvor  7178 5000 322,37
Vodáreň 5816 5000 214,00
Na hlinách 6904 10052 210
Čulenova 6281 5000 23,05
Technické služby 5126 5000 37,80
Športová hala Slávia 576 5000 61,20
Rovná bazén  1793 7251 14,36
Jupiter 1 3616 7573 127,24
Jupiter 2 3618
3618
7413
7402
142,45
Dolné Bašty 247 7350 61,90
Tatrasklo – DS  243
189
5000
5000
90,64
90,50
Vajanského  6717 6700 140,96
Podjavorinská  2547 6795 80,42
Mestská poliklinika Starohájska 6755 5000 181,00
Hospodárska J 3609 7140 78,64
Orion 3610 6909 127,24
Hospodárska F 3601 7347 102,08
Hospodárska B 3597 7050 101,84
Študentská A 3588 6482 19,27
Študentská B 3587 7030 31,49
Študentská C 3584 6600 32,76
Študentská D  5679 6556 33,74
Študentská E  3582
3581
6657
6520
90,90
Poliklinika Prednádražie  5906 5000 31,86
 
obchodnej spoločnosti STEFE Trnava, s. r. o., Františkánska 16, Trnava, IČO: 36 277 215, za účelom prevádzkovania činnosti tepelného hospodárstva, ktorou sa rozumie výroba, rozvod a dodávka tepla, teplej úžitkovej vody, v súlade s právnymi predpismi upravujúcimi činnosť tepelného hospodárstva, na dobu určitú jeden rok od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020, za nájomné určené dohodou spolu vo výške 97 268,71 eur/rok, z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle ustanovenia § 9a odsek 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, spočívajúceho v skutočnosti, že vybavenie umiestnené v uvedených nebytových priestoroch – výmenníkových staniciach, teda tepelno-technické zariadenia potrebné pre výrobu, rozvod a dodávku tepla, je v predmetných nebytových priestoroch pevne zabudované a ich vlastníkom je spoločnosť STEFE Trnava, s. r. o., Františkánska 16, Trnava, IČO: 36 277 215.
Návrh na schválenie prenájmu majetku v zmysle vyššie uvedeného bude predložený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava dňa 22. októbra 2019.
 

 

4.10.2019 7:27

 
Chcete vedieť, čo je nové?