Občan

Zámer prenajať majetok - WOFIS, s. r. o.

Mesto Trnava v súlade s ustanovením § 9a ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer priameho prenájmu  nebytových priestorov nachádzajúcich sa v areáli TTIP – Trnava Industrial Park na Priemyselnej ulici č. 5/C v Trnave, s výmerou 54 m2  spoločnosti WOFIS, s r.o., Bernolákova 2, 917 01 Trnava, IČO: 31 410 855 na dobu neurčitú, s platnosťou odo dňa predloženia notárskej zápisnice, najneskôr od 1. 1. 2018 za cenu 54 m? x 17,11 eur/m?/rok = 923,94 eur/rok za vonkajší priestor.

Zámer prenajať majetok

30.10.2017 14:16

 
Chcete vedieť, čo je nové?