Občan

Zámer prenajať nebytové priestory FCC Trnava

Mesto Trnava v súlade s ustanovením § 9a ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer priameho prenájmu  nebytových priestorov nachádzajúcich sa v areáli TTIP – Trnava Industrial Park na Priemyselnej ulici č. 5/C v Trnave, s celkovou výmerou 179,44 m2 nájomcovi – FCC Trnava, s.r.o., Priemyselná 5/C, 917 01 Trnava.

 Zámer prenajať majetok

11.4.2017 16:40

 
Chcete vedieť, čo je nové?